او ادامه داد: در صورتی کسر این مبالغ قابل قبول خواهد بود که خدمات خاصی به هنرمندان ارائه شود اما چنین نبوده و این غیر قابل پذیرش است.این پیشکسوت تئاتر با بیان اینکه بسیاری از هنرمندان به صورت داوطلبانه و اختیاری بیمه‌پرداز سازمان تامین اجتماعی هستند، ادامه داد: عجیب است که مجددا سازمان تامین اجتماعی برای دریافت چنین مبلغی از قرارداد هنرمندان اقدام کند زیرا این نوع رفتارها به لحاظ حقوقی و انسانی قابل قبول نیست و اعتراضات گسترده هنرمندان را در پی خواهد داشت.

وی اقدام سازمان تامین اجتماعی مبنی بر مطالبه ۷/  ۱۶ درصد از مبلغ قراردادهای انفرادی هنرمندان به اضافه ۱۰ درصد جرایم مذکور را غیرقابل توجیه دانست و تصریح کرد: مگر هنرمند، پژوهشگر یا نویسنده برای اجرای اثر خود به کارگری نیاز دارند که باید بابت این کارگر موهومی حق بیمه بپردازد. او حمایت از هنرمندان را از جمله وظایف ارگان‌های دولتی دانست و تصریح کرد: هنرمندان ما با تمام مشکلات مالی و کمبود امکانات شغلی و نقصان‌هایی که هست در حال فعالیت هستند و درحالی‌که قشر عظیمی از هنرمندان با بیکاری‌های متعدد مواجهند، در چنین شرایطی دریافت پول از این اقشار آن هم به بهانه‌های مختلف چه معنایی می‌تواند داشته باشد.