در قسمتی از این رمان می‌خوانیم: «...خواهرش و مادرش همه چیز را می‌دانند. اما دیگر چه اهمیتی دارد؟ حالا که از دست رفته. حالا فقط دکتر رفتن و قرص خوردنش برام مانده. این فکر که از دست من واقعا فرار کرد، یا از دست این شرایط، که نمی‌توانست توش یک گروه، نمی‌دانم، راک و متال و از این چیزها داشته باشد و آلبوم بیرون بدهند و این کارها. گول که خودم را نمی‌زنم. پشتش نبودم. مانع واقعی‌اش من بودم، که می‌خواستم بچه‌ام درسش را بخواند و کسی بشود برای خودش ظاهرا، اما در واقع برای من.»رمان «خاکستر» در ۲۰۶ صفحه به قیمت ۱۸ هزار تومان از سوی نشر چشمه منتشر شده است.