به اعتقاد وی، زمانی که قرن بیستم به پایان رسید، ثروتمندان، ثروتمند‌تر شده بودند، قدرت در شرکت‌های بزرگ متمرکز شده بود، مناطق وسیع زمین از بین رفته و سه چهارم جمعیت زمین کنترل سرنوشت خود و ادعای حقوق اساسی را نداشتند. البته هیچ چیز جدیدی در این مورد وجود نداشت. آنچه رخ می‌نمود، فقدان هر گونه اراده سیاسی برای اقدام موثر رهایی‌بخش از این ادبار بود. «فضاهای امید» به این امر اختصاص یافته است. کتاب «فضاهای امید» در ۴۰۱ صفحه به بهای ۳۰ هزار تومان از سوی نشر افکار در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.