در این میان روایت دوراس از نوشتن و حس او نسبت به آن و نیز روایت او از مرگ خلبان جوان انگلیسی که توسط بنوا ژکو بدل به یک فیلم نیز شده در این بخش از کتاب قابل توجه است. در بخش دوم کتاب با عنوان «همین و تمام» نویسنده تکه روایت‌هایی از دیالوگ‌هایش را با فردی با عنوان «یان» در پاریس به روی کاغذ آورده است. سومین بخش کتاب نیز با عنوان «من واقعیت را همچون اسطوره زیسته‌ام» نیز شامل مصاحبه بلند آلی یت آرمل با دوراس ات که در سال ۱۹۹۰ در ماگازین لیترر منتشر شده است. کتاب «نوشتن و همین و تمام» اثر مارگاریت دوراس با ترجمه قاسم روبین در ۱۶۶ صفحه و با قیمت ۱۳ هزار تومان ازسوی نشر اختران منتشر شده است.