او بیش از چهار دهه است، نقالی‌ مدرن ایران را در سراسر دنیا اجرا و تدریس می‌کند.«تاریخ تئاتر اصفهان- نمایش‌های سنتی» حاصل پژوهش‌های جامع و گسترده پرویز ممنون در حوزه تئاتر اصفهان و جمع‌آوری اسناد مربوط به دوران شکل‌گیری و تاریخ فعالیت تئاتر در این منطقه است. این کتاب که به نمایش‌های سنتی (شبیه‌خوانی، نقالی و قصه خوانی، نمایش‌های شاد و عروسکی) و مسیر طی‌شده در این زمینه در اصفهان می‌پردازد در قطع وزیری در ۲۶۵ صفحه توسط موسسه توسعه هنرهای معاصر منتشر شده است. کتاب «تاریخ تئاتر اصفهان ـ نمایش‌های سنتی» ساعت ۱۱ در «تئاتر شهر» رونمایی خواهد شد.