«جویبار لحظه‌ها» که در دستگاه همایون و در شکلی بداهه اجرا شده، دارای ۱۰ قطعه به نام‌های «پیش‌درآمد همایون»، «درآمد همایون»، «پنج ضربی شوشتری»، «بیداد»، «ضربی بیداد»، «اوج و ورود به شور»، «هفت ضربی شور»، «آواز دشتی»، «ضربی شور» و «رنگ دشتی» است و پس از سیر کلاسیک گوشه‌های دستگاه همایون، پس از اوج وارد دستگاه شور می‌شود و در آواز دشتی با رنگ زیبایی از بیگجه خانی پایان می‌یابد.