یکی از داستان‌های کتاب، «طلا همیشه نیست» با همین عنوان در زمان حیات نویسنده و توسط خود فاکنر منتشر شد و اکنون در مجموعه داستان‌هایش چاپ می‌شود. داستان «گنج» هیچ گاه به اسم خود نویسنده چاپ نشد و تنها به صورت جزئی از یک رمان منتشر شد. داستان سوم کتاب هم با عنوان «عمه مولی» یک اثر ترجمه - تالیفی است. یعنی در اصل، در مجموعه «موسی نازل شو» به صورت پراکنده چاپ شده است. این داستان توسط فاکنر در قالب داستان بلندتری با نام «آتش و اجاق» آورده شده است. کتاب «گنج نامه» در ۱۴۴ صفحه و قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان از سوی نشر افق منتشر شده است.