گروه انرژی: مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در نشست «هم‌اندیشی بحران آب و ارائه راهکار و برون‌رفت از آن» با اشاره به محوریت مساله آب در برنامه‌های توسعه‌ای کشور گفت: در برنامه اول توسعه یکی از مهمترین مسائل مطرح شده بود. مسعود نیلی در ادامه با اشاره به مساله بحران آب در برنامه سوم توسعه اظهار کرد: در همان زمان کشور به سمت بحران آب پیش رفت.نکته کلیدی که در جلسه روز گذشته که از سوی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شده بود، مطرح شد، این بود که همه صاحبنظران اتفاق نظر دارند که کشور به سمت بحران منابع طبیعی در راس آن بحران آب در حرکت است و در برنامه ششم توسعه مطمئنا یکی از مسائل جدی ما خواهد بود.وی در ادامه با بیان اینکه از مباحث و مسائل مطرح شده باید نتیجه‌گیری مطلوبی صورت بگیرد، پیشنهاد کرد: یک سمینار تخصصی در مورد آسیب‌شناسی بحران آب برگزار شود تا پس از شناسایی مشکلات بنیادی پیش رو و اتفاق نظر بر سر این موضوع، نتیجه این سمینار در قالب چکیده نظرات متخصصان به بالاترین مقام اجرایی (رئیس‌جمهور) ارائه شود.مشروح گزارش این نشست در روزهای آتی منتشر می‌شود.