با تصویب طرح قانونی رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، نرخ گاز مورد مصرف در صنایع به عنوان مواداولیه با منابع انرژی و میعانات گازی و فرآورده‌های پتروشیمی برای صنایع پایین دستی باید به گونه‌ای تعیین ‌شود که از نود درصد متوسط قیمت FOB خلیج‌فارس که سالانه تعیین می‌شود، بیشتر نباشد. به گزارش خبرگزاری فارس، در ماده۶ طرح رفع موانع تولید آمده که شورای اقتصاد موظف است نرخ محاسبه قیمت برق واحدهای صنعتی در ساعات و فصول اوج و ساعات و فصول کم باری را به گونه‌ای تعیین کند که متوسط نرخ پرداختی توسط آنها، از نرخ برق در ساعات عادی تجاوز نکند و منحصرا موجب کاهش مصرف در ساعات اوج شود.

همچنین براساس ماده ۷ این طرح دولت موظف است گاز مورد درخواست واحدهای صنعتی را با اولویت تامین کرده و نرخ گاز مورد مصرف در صنایع به عنوان مواداولیه با منابع انرژی و میعانات گازی و فرآورده‌های پتروشیمی برای صنایع پایین دستی را به گونه‌ای تعیین کند که از نود درصد متوسط قیمت FOB خلیج‌فارس که سالانه تعیین می‌شود، بیشتر نباشد.