وزیر نیرو گفت: با توجه به اهمیت صنعت آب کشور، به دستور رییس‌جمهوری ۵‌هزار‌میلیارد ریال اعتبار به بودجه بخش آب کشور در سال ۸۷ اضافه شد. به گزارش مهر، پرویز فتاح با اشاره به موافقت رییس‌جمهوری برای افزودن ۵۰۰‌میلیارد تومان به بودجه صنعت آب کشور در سال ۸۷ گفت: براساس اعلام رقم تخصیص اولیه به عنوان بودجه وزارت نیرو، این وزارتخانه ریز آن را تهیه کرد و به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری ارائه داد. وزیر نیرو افزود: بر این اساس، ۳۲‌هزار‌میلیارد ریال اعتبار برای آب و برق کشور در بودجه سال آتی در نظر گرفته شده که طبق این عدد و با احتساب تورم سال آتی، بودجه بخش آب کشور نسبت به سال ۸۶ کم شده بود.