ایسنا- وزیر نیرو تاکید کرد که قیمت برق هیچ گونه افزایشی نداشته است و بر اساس تعرفه قبلی قبض برق صادر می‌شود. مجید نامجو درباره دلیل افزایش هزینه قبض برق بخشی از مشترکان گفت: افزایش هزینه برق به دلیل افزایش مصرف است، در غیر این صورت مشترک باید موضوع را پیگیری کند.