ایسنا- رییس انجمن مهندسین نفت ایران گفت: مصرف بی‌رویه انرژی، پرداخت سالانه بیش از ۸۱میلیارد دلار یارانه به بخش انرژی و عدم افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی طی سه سال گذشته خسارت جبران‌ناپذیری به منابع انرژی کشور وارد کرده است. علی وطنی گفت: بی‌توجهی به تذکرات متخصصان، بخش انرژی و اقتصاد کشور را در وضعیت بحران قرار داده است. بحران اقتصادی در کشورهای غربی و صنعتی نیز آثار مخرب خود را بر اقتصاد کشور گذاشته که در نتیجه آن در آینده، بیشتر به طبقات کم درآمد آسیب جدی خواهد رساند. وطنی تصریح کرد: بیکاری توام با کاهش درآمد ناشی از کاهش قیمت نفت از حدود ۱۴۵دلار در هر بشکه به کمتر از ۴۹دلار در هر بشکه در روزهای اخیر زنگ خطری است که باید به آن توجه کرد. در چنین شرایطی به کارگیری مکانیزم‌های علمی در استخراج و بهره‌برداری از منابع هیدروکربوری از یک سو و استفاده بهینه از منابع انرژی و ارز دریافتی در اقتصاد سالم از سوی دیگر ضروری است.