وزیر نیرو با ابراز نارضایتی از هدر رفت آب تصفیه شده که در اثر فرسودگی تاسیسات اتفاق می افتد، می‌گوید: ما هزینه نمی‌کنیم تا تصفیه خانه افتتاح شود و بهترین آب مملکت از لحاظ کیفیت در لوله هایمان هدر رود. پرویز فتاح می‌گوید: دولت فقط یکبار هزینه ساخت شبکه را می‌پردازد و در دنیا هم این طور است و بار دوم یعنی در بحث نگهداری، ترمیم و بازسازی باید از درآمد خود آب استفاده کرد.