ایلنا - بحث کم‌فروشی بنزین توسط جایگاهداران سوخت طی دو روزگذشته باعث شده تا هم موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و هم رییس انجمن جایگاهداران سوخت کشور به‌اظهارنظرهای متفاوتی بپردازند. برزگری، سرپرست موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی گفت: فروش هوا در نازل‌ها یک اصطلاح است و نمی‌شود گفت نازل‌ها آب یا هوا به باک‌های بنزین منتقل می‌کنند. چون برخی از جایگاه‌ها به جای ۴۰ لیتر بنزین ۳۸ لیتر می‌فروختند و به‌طور دقیق نمی‌توان مشخص کرد که چه چیزی به‌جای بنزین فروخته شده، لفظ هوا را استفاده می‌کنیم.پورهاشم، رییس موسسه استاندارد استان تهران نیز اظهار داشت: اصطلاح فروش هوا اصطلاحی عامیانه است برای اینکه نشان دهیم بنزین فروخته شده به مردم کمتر از آن چیزی است که باید فروخته شود.رییسی‌فرد، رییس جایگاهداران سوخت استان تهران درباره این نوع اظهارنظر موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی گفت: بحث کم‌فروشی بنزین یک حرف غیرکارشناسانه است؛ چرا‌که جایگاه‌ها اکثرا دارای سیستم شناور هستند و درهیچ شرایطی امکان اینکه منفذ در نازل آنها به‌وجود بیاید، وجود ندارد و چنانچه کوچکترین لینکی در این نازل‌ها به‌وجود آید، به‌خاطر خودکار و شناوربودن، تمام سیستم از کار می‌افتد.