ایران با دارا بودن ۱۳/۲۸تریلیون متر مکعب ذخایر گاز در جا معادل ۰۰۷/۱۷۸میلیارد بشکه نفت خام پس از روسیه دومین دارنده ذخایر گازی جهان است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی BP، (بریتیش پترولیوم) عمر ذخایر گازی ایران - معادل ۵/۱۵درصد ذخایر جهان - با تداوم روند کنونی تولید حدود ۲۰۲ سال خواهد بود.

در این زمینه روسیه ۶۵/۴۷تریلیون متر مکعب ذخیره در جای‌ گاز دارد که شامل ۳/۲۶درصد ذخایر گازی جهان است و عمر ذخایر این کشور با تداوم روند کنونی تولید ۸/۷۷ سال خواهد بود.

قطر با دارا بودن ۳۶/۲۵تریلیون متر مکعب گاز درجا - معادل ۱۴درصد ذخایر گازی جهان - سومین دارنده گاز است که با تداوم روند کنونی تولید، عمر ذخایر آن بیش از ۱۰۰ سال خواهد بود. بر اساس این گزارش آمریکای شمالی، چهارمین دارنده ذخایر گازی دنیا در پایان سال ۲۰۰۶ شناخته شده است. به گونه‌ای که این کشور با دارا بودن ۹۸/۷تریلیون متر مکعب گاز - معادل ۴/۴درصد ذخایر گازی جهان - تا ۶/۱۰ سال دیگر امکان تولید گاز خواهد داشت.

به این ترتیب خاورمیانه با داشتن ۴۷/۷۳تریلیون متر مکعب ذخایر گازی - معادل ۵/۴۰درصد کل ذخایر گازی جهان - تا بیش از ۱۰۰ سال آینده تولید گاز خواهد داشت.

مجموع ذخایر گازی جهان ۴۶/۱۸۱تریلیون متر مکعب است که با ادامه روند کنونی تولید، به طور میانگین عمر این ذخایر ۳/۶۳ سال پیش‌بینی شده است.