رصد آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که تا پایان آبان سال جاری نسبت به ماه قبل بیشترین خروجی نیمه‌تمام‌ها به طرح‌های با پیشرفت فیزیکی ۸۰ تا ۹۹ درصد اختصاص داشته است، طرح‌هایی که می‌توان گفت تکمیل شده‌اند و توانسته‌اند به تولید برسند. براساس داده‌های اعلام شده تعداد خروجی این طرح‌‌ها در آبان ماه نسبت به ماه قبل برابر با ۴۸۸ طرح بوده است. از سوی دیگر در جایگاه دوم نیز بیشترین ریزش در مدت زمان مورد بررسی به طرح‌‌هایی اختصاص داشته که از پیشرفت ۶۰ تا ۸۰ درصدی برخوردار بوده‌اند، به‌طوری ‌که در مدت زمان مورد بررسی نسبت به ماه قبل ۳۰۲ طرح از لیست نیمه‌تمام‌های این گروه حذف و به تکمیل نزدیک شده‌اند. با توجه به داده‌های اعلام شده تعداد طرح‌‌های نیمه‌تمامی که از پیشرفت ۴۰ تا ۶۰درصدی برخوردارند نیز در دوره زمانی مورد بررسی نسبت به ماه قبل ۷۵ طرح کاهش یافته و این ریزش برای طرح‌‌های با پیشرفت ۲۰ تا ۴۰ درصد نیز ۶۴ طرح بوده است.

  آخرین وضعیت نیمه‌تمام‌‌ها

براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صمت مجموع طرح‌های در دست اجرا با پیشرفت فیزیکی صفر تا ۲۰ درصد تا مدت زمان مورد بررسی برابر با ۳۶ هزار و ۱۳۸فقره بوده که در میان طرح‌‌‌‌های نیمه‌تمام بیشترین طرح‌‌های در دست اجرا برای این بخش به گروه ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن با ثبت ۱۸هزار و ۷۳۹ فقره طرح اختصاص دارد. اما برای صنایع کوچک با اشتغال ۱۰نفر کارکن و کمتر نیز ۱۴هزار و ۹۰۳ فقره طرح در دست اجرا با پیشرفت فیزیکی صفر تا ۲۰ درصد وجود دارد، طرح‌هایی که برای راه‌اندازی نیازمند سرمایه کمتری هستند، اما عدم تامین به‌موقع سرمایه، این طرح‌‌‌ها را نیز با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. طرح‌های در دست اجرای ثبت شده برای ۵۰ تا ۱۰۰ نفر کارکن نیز برابر با هزار و ۴۰۴ فقره است، اما برای صنایع بزرگ با ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر با این پیشرفت فیزیکی صفر تا ۲۰درصد نیز در حال‌ حاضر هزار و ۹۲ فقره طرح در دست اجرا وجود دارد.از سوی دیگر، براساس آمار اعلام شده برای طرح‌‌‌های با پیشرفت فیزیکی صفر تا ۲۰ درصد اشتغال‌‌‌زایی بیش از ۹۶۶ هزار نفری پیش‌بینی شده و سرمایه در نظر گرفته شده برای این گروه نیز بیش از ۵ میلیون و ۷۲۰هزار میلیارد ریال است.اما برای طرح‌‌های با پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۴۰ درصد نیز در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۳ هزار و ۵۱۸ فقره طرح نیمه‌تمام ثبت شده است.

 از سوی دیگر، براساس آمار اعلام شده می‌‌توان گفت در این گروه نیز طرح‌‌‌‌‌های ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن بیشترین طرح‌‌های نیمه‌تمام را به خود اختصاص داده‌اند، مجموع طرح‌های نیمه‌تمام این بخش بیش از ۲ هزار فقره است. اما برای صنایع کوچک با اشتغال ۱۰ نفر کارکن و کمتر نیز ۹۶۵ فقره طرح در دست اجرا با پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۴۰ درصد در کشور وجود دارد. آمار اعلام شده بیانگر آن است که طرح‌های در دست اجرای ثبت شده برای ۵۰ تا ۱۰۰ نفر کارکن نیز برابر با ۲۳۹ فقره طرح است، اما برای صنایع بزرگ با ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر نیز در حال حاضر ۲۵۲ فقره طرح در دست اجراست. همچنین آمار اعلام شده حکایت از آن دارد که برای طرح‌‌‌های با پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۴۰ درصد، اشتغال‌‌زایی ۱۷۶هزار و ۶۷۲ نفری پیش‌بینی شده و سرمایه در نظر گرفته شده برای این گروه نیز بیش از ۸۷۴ هزار میلیارد ریال است.

سومین گروه مورد بررسی نیز به طرح‌های با پیشرفت فیزیکی ۴۰ تا ۶۰ درصد اختصاص دارد. براساس ارزیابی‌‌های صورت ‌گرفته مجموع طرح‌های نیمه‌تمام این گروه برابر با ۳ هزار و ۵۷۹ فقره است. برای این گروه نیز بخش ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن بیشترین طرح‌های نیمه‌تمام را به خود اختصاص داده‌ است؛ سهم این بخش برابر با هزار و ۹۸۴ فقره طرح است. اما برای صنایع کوچک با اشتغال ۱۰ نفر کارکن و کمتر نیز هزار و ۱۵۳ فقره طرح در دست اجرا با پیشرفت فیزیکی ۴۰ تا ۶۰ درصد در کشور وجود دارد. طرح‌‌های در دست اجرای ثبت شده برای ۵۰ تا ۱۰۰ نفر کارکن نیز برابر با ۲۲۵ فقره است، اما برای صنایع بزرگ با ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر نیز در حال حاضر ۲۱۷ فقره طرح در دست اجراست.با توجه به آمار اعلام شده برای طرح‌‌‌‌های با پیشرفت فیزیکی ۴۰ تا ۶۰ درصد اشتغال‌‌زایی ۱۴۰ هزار و ۷۹۱ نفری پیش‌بینی شده است و سرمایه در نظر گرفته شده برای این گروه نیز بیش از ۵۹۳ هزار میلیارد ریال است.

همچنین آمار اعلام شده بیانگر آن است که برای طرح‌‌های با ۶۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در مجموع ۷هزار و ۲۲۶ فقره طرح به ثبت رسیده که طرح‌های نیمه‌تمام اعلام شده برای این بخش نیز در گروه ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن بیشترین طرح‌‌های نیمه‌‌تمام را به خود اختصاص داده‌اند. مجموع طرح‌‌های نیمه‌تمام این بخش برابر با ۳هزار و ۸۱۸ فقره طرح است. اما برای صنایع کوچک با اشتغال ۱۰ نفر کارکن و کمتر نیز ۲ هزار و ۶۱۰ فقره طرح در دست اجرا با پیشرفت فیزیکی ۶۰ تا ۸۰ درصد در کشور وجود دارد. طرح‌‌های در دست اجرای ثبت شده برای ۵۰ تا ۱۰۰ نفر کارکن نیز برابر با ۴۸۱ فقره طرح است، اما برای صنایع بزرگ با ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر نیز در حال حاضر ۳۱۷ فقره طرح در دست اجراست. از سوی دیگر، برای طرح‌‌‌های با پیشرفت فیزیکی ۶۰ تا ۸۰ درصد، اشتغال‌‌زایی ۲۳۴ هزار و ۶۰۰ نفری پیش‌‌بینی شده است. سرمایه در نظر گرفته شده برای این گروه نیز بیش از ۸۲۶ هزار میلیارد ریال است.ارزیابی‌های صورت‌گرفته همچنین بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی برای طرح‌‌های با پیشرفت فیزیکی ۸۰ تا ۹۹ درصد در مجموع ۳ هزار و ۱۶۳ فقره طرح به ثبت رسیده که بیشترین طرح‌های نیمه‌تمام اعلام شده برای این بخش نیز در گروه ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن قرار دارد، مجموع طرح‌‌‌‌های نیمه‌تمام این بخش برابر با هزار و ۷۶۳ فقره طرح است. اما برای گروه ۱۰ نفر کارکن و کمتر نیز ۹۹۸ فقره طرح در دست اجرا با پیشرفت فیزیکی ۸۰ تا ۹۹ درصد در کشور وجود دارد. طرح‌های در دست اجرای ثبت‌شده برای ۵۰ تا ۱۰۰ نفر کارکن نیز برابر با ۲۱۹ فقره طرح است، اما برای صنایع بزرگ با ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر نیز در حال حاضر ۱۸۳ فقره طرح در دست اجرا وجود دارد. با توجه به آمار اعلام شده در صورت تکمیل طرح‌های مذکور شاهد اشتغال‌زایی ۱۲۳هزار و ۳۴۷نفری در کشور خواهیم بود؛ سرمایه در نظر گرفته شده برای این گروه نیز بیش از ۶۲۴ هزار میلیارد ریال است.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند