دکتر آراسب احمدیان، دبیر این همایش و مدیرعامل موسسه خیریه محک در این باره گفت: «یکی از استانداردهای بین‌المللی درخصوص توجه به مسوولیت اجتماعی، مدل GRI است. این مدل به‌عنوان قابل اعتمادترین مدل گزارش‌دهی در جهان معرفی شده و هم‌راستا با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGS) و توجه ویژه به موضوع پایداری، سه حوزه اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی را در برمی‌گیرد.»

وی توجه به موضوعات کلانی چون مسوولیت‌پذیری در قبال محصولات، خدمات و منابع مالی مورد استفاده را مهم‌ترین موضوعات حوزه اجتماعی دانست و ادامه داد: «محک در پنجمین همایش مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها اولین گزارش خود را که براساس مدل GRI با هدف مسوولیت‌پذیری در برابر سه حوزه اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی تنظیم شده است، به منظور دسترسی ذی‌ربطان سازمان به اطلاعاتی دقیق و شفاف متناسب با نیازهایشان ارائه می‌دهد.»

دبیر پنجمین همایش مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها افزود: «گزارش‌دهی بر اساس مدل GRI کمک می‌کند تا این موسسه گامی بلند در راستای تحقق اهداف خویش بردارد و با استفاده بهینه از منابع، ماموریت خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهند. محک باور دارد ارائه گزارش‌های شفاف از عملکرد سازمان بر اساس مدل گزارش‌دهی GRI موجب نیازسنجی تخصصی و برنامه‌ریزی درخصوص شیوه اداره و عملکرد سازمان‌ها، به خصوص سازمان‌های مردم‌نهاد خواهد شد.»