میزان بارش تجمعی از اول تا ۲۱ بهمن ماه سال آبی ۹۸-۹۷ در حوضه دریای خزر معادل ۶/ ۴۵ میلی متر، خلیج فارس و دریای عمان ۸/ ۴۵ میلی‌متر، دریاچه ارومیه ۵۳ میلی‌متر، فلات مرکزی ۴/ ۱۰ میلی‌متر، مرزی شرق ۴/ ۷ میلی‌متر، قره قوم ۹/ ۲۱ میلی‌متر و میزان بارندگی تجمعی سال جاری آبی کل کشور معادل ۹/ ۲۴ میلی‌متر بود که نسبت به سال گذشته آبی که میزان بارش تجمعی ۷ میلی‌متر بوده است، شاهد افزایش ۹/ ۱۷ میلی‌متری هستیم. تا ساعت ۱۸:۳۰ روز ۲۱ بهمن ماه سال جاری آبی، بیشترین بارندگی تجمعی در ایستگاه تله زنگ استان خوزستان و در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان با رقم ۶/ ۱۰۲۷ میلی‌متر و کمترین میزان بارندگی نیز برای استان کرمان و سیستان و بلوچستان است که هیچ بارندگی در ایستگاه‌های اندازه‌گیری این دو استان ثبت نشده است.