محسن صالحی نیا در جلسه هیات مدیره صندوق افزود: با بیان اینکه استفاده از سایر منابع ازجمله منابع در اختیار سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی یا بانک‌های تخصصی در قالب وجوه اداره شده می‌تواند از راهکارهایی برای تقویت صندوق باشد، تاکید کرد: در شرایط جدید اقتصادی کشورباید توجه بیشتری به صنایع کوچک و کمک به حل مشکلات آنان کرد. در این جلسه، محمد حسین مقیسه مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک گفت: سرمایه این صندوق ۱۱۰ میلیارد تومان است و براساس نرم‌های بین‌المللی بین ۵ تا ۶ برابر سرمایه راصندوق‌های ضمانت می‌توانند ضمانت‌نامه صادر کنند و هم اکنون بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه صادر کردیم.