به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، بررسی اطلاعات موجود در بخش برق حاکی از آن است که مشترکان این صنعت تا پایان مهرماه سال جاری به حدود ۳۵ میلیون و ۴۶۸ هزار مشترک رسیده که این تعداد در مقایسه با پایان سال گذشته حدود ۶۳۳ هزار مشترک افزایش یافته است. در حال‌حاضر ۲۸ میلیون و ۵۵۲ هزار مشترک از آمار یادشده مربوط به بخش خانگی، یک میلیون و ۶۶۸ هزار مشترک مربوط به بخش عمومی، ۴۳۶ هزار مشترک مربوط به بخش کشاورزی، ۲۴۲ هزار مشترک مربوط به بخش صنعتی و چهار میلیون و ۵۷۰ هزار مشترک مربوط به سایر مصارف (تجاری) بوده است. بر این اساس تعداد کل مشترکان برق کشور تا پایان مهرماه سال‌جاری، نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز حدود ۱/ ۳ درصد افزایش یافته است. از طرفی میزان فروش برق به مشترکان مختلف کشور تا نیمه نخست سال‌جاری ۱۳۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون کیلووات ساعت بوده است. در حال‌حاضر مشترکان خانگی با ۴/ ۳۴ درصد، بیشترین سهم مصرف برق کشور را به خود اختصاص داده‌اند و میزان فروش برق به این بخش در بازه زمانی یاد‌شده به ۴۷ میلیارد و ۹۴ میلیون کیلووات ساعت رسیده است. همچنین فروش برق به بخش صنعتی ۴۲ میلیارد و ۵۳ میلیون کیلووات ساعت، بخش کشاورزی ۲۲ میلیارد و ۱۹۴ میلیون کیلووات ساعت، بخش عمومی ۱۳ میلیارد و ۷۵۳ میلیون کیلووات ساعت، سایر مصارف(تجاری) ۱۰ میلیارد و ۱۳۶ میلیون کیلووات ساعت و روشنایی معابر دو میلیارد و ۷۰ میلیون کیلووات ساعت بوده است. در حال‌حاضر بخش خانگی با ۴/ ۳۴ درصد، بخش صنعتی با ۶/ ۳۰ درصد، بخش کشاورزی با ۲/ ۱۶درصد، بخش عمومی با ۱۰ درصد، سایر مصارف(تجاری) با ۴/ ۷ درصد و روشنایی معابر با ۵/ ۱ درصد به ترتیب بیشترین سهم مصرف برق کشور را به خود اختصاص داده‌اند.