در این جلسه که با حضور احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ساختمان شماره سه اتاق بازرگانی تهران، با موضوع عدم شفافیت و عدالت بین نسلی برگزار شد، مهدی نجار دیسفانی، دبیر کل انجمن کارآفرینان استان تهران از احمد توکلی درخواست کرد با توجه به پتانسیل موجود در این انجمن و دیگر تشکل‌ها از حضور بدون چشمداشت جوانان در تمام عرصه‌ها استفاده شود. فرشید فرزانگان، رئیس کمیسیون این انجمن نیز گفت: با توجه به رکود و سیاست‌های انقباضی دولت بیم آن می‌رود که ترمز دستی اقتصاد ایران به‌ویژه در بخش کارآفرینان جوان به‌زودی کشیده شود و با توجه به شرایط امروز تحریم باید در ابعاد گوناگون برای تسهیل امور، گام‌های اساسی برداشته شود. در ادامه، طرح‌ها، پیشنهادها و ابداعات تعدادی از اعضای انجمن برای نشان دادن سطح بالای انجمن و پتانسیل موجود، مورد بحث قرار گرفت.