آمار اعلام شده بیانگر آن است که از مجموع ۵۳ هزار و ۸۱۲ فقره طرح نیمه تمام صنعتی با پیشرفت فیزیکی صفر تا ۹۹ درصد، ۴۸هزار و ۳۰۳ فقره طرح به صنایع کوچک و متوسط با اشتغال (۱۰ نفر کارکن و کمتر و ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن) اختصاص دارد که در این خصوص می‌توان به وجود ۱۳ هزار و ۵۱۳ فقره طرح به صنایع ۱۰ نفر کارکن و کمتر و ۳۴ هزار و ۷۹۰ فقره طرح نیز به صنایع با اشتغال‌زایی ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن اشاره کرد. اختصاص ۴۸هزار و ۳۰۳ طرح نیمه تمام به صنایع کوچک و متوسط نشان‌دهنده آن است که سهم سایر گروه‌ها (۵۰ تا ۱۰۰ نفر کارکن و ۱۰۰ کارکن و بیشتر) تنها ۵ هزار و ۵۰۹ فقره طرح است؛ با این شرایط می‌توان گفت صنایع بزرگ کمترین سهم را از طرح‌های نیمه تمام در اختیار دارند.

بررسی سهم طرح‌ها

ارزیابی آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان‌دهنده آن است که در مدت زمان مورد بررسی بیشترین طرح‌های در دست اجرا به طرح‌های با پیشرفت فیزیکی صفر تا ۲۰‌درصد اختصاص داشته است. طرح‌هایی که به دلایل مختلف از جمله عدم اهلیت‌سنجی یا در نظر نگرفتن توجیه‌پذیری آنها در همان مرحله اولیه به حال خود رها می‌شوند و با وجود در نظر گرفتن راهکارهای بسیار برای تکمیل آنها، به دلیل اینکه بخش اعظمی از این طرح‌‌ها فاقد توجیه اقتصادی هستند، شاهد پیشرفتی در روند تکمیل این طرح‌‌ها نیستیم. براساس آمار اعلام شده مجموع طرح‌های در دست اجرا با پیشرفت فیزیکی صفر تا ۲۰ درصد در مدت زمان مورد بررسی برابر با ۳۳ هزار و ۳۶۶ فقره بوده که در میان طرح‌های نیمه تمام بیشترین طرح‌های در دست اجرا برای این بخش به گروه ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن با ثبت ۲۱ هزار و ۴۱۸ فقره طرح اختصاص دارد. اما برای صنایع کوچک با اشتغال ۱۰نفر کارکن و کمتر نیز ۹ هزار و ۲۲۰ فقره طرح در دست اجرا با پیشرفت فیزیکی صفر تا ۲۰ درصد وجود دارد، طرح‌‌هایی که برای راه‌اندازی نیازمند سرمایه کمتری هستند، اما عدم تامین به موقع سرمایه، این طرح‌ها را نیز با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. طرح‌‌های در دست اجرای ثبت شده برای ۵۰ تا ۱۰۰ نفر کارکن نیز برابر با هزار و ۵۱۹ فقره طرح است، اما برای صنایع بزرگ با ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر با این پیشرفت فیزیکی نیز در حال حاضر هزار و ۲۰۹ فقره طرح در دست اجرا است. از سوی دیگر، براساس آمار اعلام شده برای طرح‌‌های با پیشرفت فیزیکی صفر تا ۲۰ درصد اشتغال‌‌زایی ۹۲۳ هزار و ۵۰۴ نفری پیش‌بینی شده است. سرمایه در نظر گرفته شده برای این گروه نیز بیش از ۵میلیون میلیارد ریال است.

اما برای طرح‌های با پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۴۰ درصد نیز در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۴ هزار و ۶۱۵ فقره طرح نیمه تمام ثبت شده است.

با بررسی آمار اعلام شده می‌توان گفت در این گروه نیز طرح‌‌های ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن بیشترین طرح نیمه‌تمام را به خود اختصاص داده‌اند، مجموع طرح‌‌های نیمه تمام این بخش برابر با ۳ هزار و ۱۴۶ فقره طرح است. اما برای صنایع کوچک با اشتغال ۱۰ نفر کارکن و کمتر نیز ۸۰۱ فقره طرح در دست اجرا با پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۴۰ درصد درکشور وجود دارد. طرح‌‌های در دست اجرای ثبت شده برای ۵۰ تا ۱۰۰ نفر کارکن نیز برابر با ۳۴۶ فقره طرح است، اما برای صنایع بزرگ با ۱۰۰ نفر کارکن نیز در حال حاضر ۳۲۲ فقره طرح در دست اجرا است. همچنین آمار اعلام شده حکایت از آن دارد که برای طرح‌‌های با پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۴۰ درصد، اشتغال‌‌زایی ۲۱۱ هزار و ۷۴۵ نفری پیش‌بینی شده است. سرمایه در نظر گرفته شده برای این گروه نیز بیش از ۹۲۲ هزار میلیارد ریال است.

سومین گروه مورد بررسی نیز به طرح‌های با پیشرفت فیزیکی ۴۰ تا ۶۰ درصد اختصاص دارد. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته مجموع طرح‌های نیمه تمام این گروه برابر با ۴ هزار ۶۰۵ فقره است. برای این گروه نیز بخش ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن بیشترین طرح‌‌های نیمه ‌تمام را به خود اختصاص داده‌اند؛ سهم این بخش برابر با ۲ هزار و ۹۷۱ فقره طرح است. اما برای صنایع کوچک با اشتغال ۱۰ نفر کارکن و کمتر نیز هزار و ۲۶فقره طرح در دست اجرا با پیشرفت فیزیکی ۴۰ تا ۶۰درصد در کشور وجود دارد. طرح‌‌های در دست اجرای ثبت شده برای ۵۰ تا ۱۰۰ نفر کارکن نیز برابر با ۳۳۱ فقره طرح است، اما برای صنایع بزرگ با ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر نیز در حال حاضر ۲۷۷ فقره طرح در دست اجراست. برای طرح‌‌های با پیشرفت فیزیکی ۴۰ تا ۶۰ درصد اشتغال‌‌زایی ۱۷۱ هزار و ۳۷۶ نفری پیش‌بینی شده است. سرمایه در نظر گرفته شده برای این گروه نیز بیش از ۵۸۶ هزار میلیارد ریال است.

همچنین با بررسی آمار اعلام‌ شده می‌توان گفت برای طرح‌های با ۶۰ تا ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی در مجموع ۷هزار و ۱۰۳ فقره طرح به ثبت رسیده که طرح‌‌های نیمه ‌تمام اعلام شده برای این بخش نیز در گروه ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن بیشترین طرح‌های نیمه‌تمام را به خود اختصاص داده‌اند. مجموع طرح‌‌های نیمه‌‌تمام این بخش برابر با ۴ هزار و ۵۳۶ فقره طرح است. اما برای صنایع کوچک با اشتغال ۱۰ نفر کارکن و کمتر نیز هزار و ۶۵۸ فقره طرح در دست اجرا با پیشرفت فیزیکی ۶۰ تا ۸۰ درصد در کشور وجود دارد. طرح‌‌های در دست اجرای ثبت شده برای ۵۰ تا ۱۰۰ نفر کارکن نیز برابر با ۵۲۶ فقره طرح است، اما برای صنایع بزرگ با ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر نیز در حال حاضر ۳۸۳ فقره طرح در دست اجرا است. از سوی دیگر برای طرح‌‌های با پیشرفت فیزیکی ۶۰ تا ۸۰ درصد اشتغال‌‌زایی ۲۴۵ هزار و ۱۱۰ نفری پیش‌بینی شده است. سرمایه در نظر گرفته شده برای این گروه نیز بیش از ۸۱۰ هزار میلیارد ریال است.

از سوی دیگر ارزیابی‌های صورت گرفته بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی برای طرح‌های با ۸۰ تا ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی در مجموع ۴ هزار و ۱۲۳ فقره طرح به ثبت رسیده که طرح‌‌های نیمه‌‌تمام اعلام شده برای این بخش نیز در گروه ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن بیشترین طرح‌های نیمه تمام را به خود اختصاص داده‌اند، مجموع طرح‌‌های نیمه‌ تمام این بخش برابر با ۲ هزار و ۷۱۹ فقره طرح است. اما برای گروه ۱۰ نفر کارکن و کمتر نیز ۸۰۸ فقره طرح در دست اجرا با پیشرفت فیزیکی ۸۰ تا ۹۹ درصد در کشور وجود دارد. طرح‌‌های در دست اجرای ثبت شده برای ۵۰ تا ۱۰۰ نفر کارکن نیز برابر با ۳۳۲ فقره طرح است، اما برای صنایع بزرگ با ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر نیز در حال حاضر ۲۴۶ فقره طرح در دست اجرا است. از سوی دیگر، برای طرح‌‌های با پیشرفت فیزیکی ۸۰ تا ۹۹ درصد اشتغال‌‌زایی ۱۶۳ هزار و ۸۸۶ نفری پیش‌بینی شده است. سرمایه در نظر گرفته شده برای این گروه نیز حدود ۴۶۳ هزار میلیارد ریال است.