حجم بارش‌ها نیز معادل ۴/ ۱۹ میلیارد مترمکعب است. وضعیت بارندگی در حوضه‌های آبریز اصلی نیز حاکی از این است که در حوضه دریای خزر میزان بارش‌ها نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد افت داشته اما نسبت به متوسط ۵۰ساله بیش از ۲۳درصد رشد داشته است. در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان میزان بارش‌ها نسبت به سال آبی گذشته تغییری نداشته است اما نسبت به متوسط ۵۰ساله ۵/ ۸۱ درصد رشد را ثبت کرده است. در حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز میزان بارش‌ها نسبت به سال آبی گذشته بیش از ۷۴درصد رشد را ثبت کرده است. این در حالی است که در مقایسه با متوسط ۵۰ساله میزان بارش‌ها در این حوضه آبریز حدود ۲۴درصد کاهش را نشان می‌دهد.

 در حوضه آبریز فلات مرکزی میزان بارش‌ها نسبت به سال آبی گذشته ۱۵۰درصد و نسبت به متوسط ۵۰ساله ۵/ ۵۱ درصد رشد داشته است. آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد که در حوضه آبریز مرزی شرق میزان بارش‌ها نسبت به سال آبی گذشته تغییر نداشته اما نسبت به متوسط ۵۰ساله ۶۵درصد افت داشته است. در حوضه آبریز قره قوم نیز میزان بارش‌ها هم نسبت به سال گذشته و هم نسبت به متوسط ۵۰ساله رشد قابل توجهی را ثبت کرده است. وضعیت بارندگی‌های تجمعی در حوضه‌های آبریز درجه دو کشور نیز نشان می‌دهد که در حوضه دریای خزر زیرحوضه اترک، افزایش بارندگی‌ها نسبت به سال آبی گذشته ثبت شده است. این در حالی است که در سایر زیرحوضه‌ها شامل ارس؛ تالش، مرداب انزلی؛ سفیدرود بزرگ؛ رودخانه‌های بین سفیدرود و هراز؛ هراز و قره سو؛ قره سو و گرگان افت بارش‌ها نسبت به سال آبی گذشته ثبت شده است. در حوضه خلیج فارس و دریای عمان به غیر از زیرحوضه مرزی غرب در سایر زیرحوضه‌ها (شامل کرخه؛ کارون بزرگ؛ جراحی و زهره؛ حله رود و رودخانه‌های کوچک؛ مند، کاریان و خنج؛ کل، مهران و مسیل‌های جنوبی؛ بندرعباس، سدیج؛ رودخانه‌های بلوچستان) میزان بارش‌ها نسبت به سال آبی گذشته تغییری نکرده است. در حوضه فلات مرکزی نیز زیرحوضه دریاچه نمک و کویر مرکزی نسبت به سال آبی گذشته رشد بارش ثبت شده است و در سایر زیرحوضه‌ها (شامل گاوخونی؛ طشک، بختگان و مهارلو؛ کویر ابرقو، سیرجان؛ هامون، جازموریان؛ کویر لوت؛ کویر سیاهکوه، ریگ زرین؛ کویر درانجیر) میزان بارش‌ها نسبت به سال آبی گذشته تغییری نداشته است. این وضعیت در زیرحوضه‌های مرزی شرق نیز مشاهده می‌شود؛ به‌طوری‌که میزان بارش‌ها در زیرحوضه‌های پترگان، خواف؛ هامون، هیرمند؛ هامون مشکیل نسبت به سال آبی گذشته تغییر نکرده و در عین حال نسبت به متوسط ۵۰ساله نیز افت را نشان می‌دهد. داده‌های شرکت مدیریت منابع آب نشان می‌دهد که بیشترین و کمترین میزان بارندگی تجمعی در حوضه دریای خزر به ترتیب در ایستگاه رامسر-صفارود و اصلاندوز ثبت شده است. بیشترین میزان بارندگی در حوضه خلیج فارس و دریای عمان نیز در ایستگاه مهران و کمترین میزان بارندگی در ایستگاه یاسوج ثبت شده است. در حوضه دریاچه ارومیه نیز بیشترین بارندگی در ایستگاه اشنویه-گلازچای و کمترین بارش در ایستگاه شبستر ثبت شده است. در حوضه فلات مرکزی نیز بیشترین بارندگی در ایستگاه فیروزکوه و کمترین بارندگی نیز در ایستگاه مقصودبیک ثبت شده است. در حوضه مرزی شرق نیز بیشترین بارندگی در ایستگاه هوشک-سراوان و کمترین بارندگی در ایستگاه تصفیه‌خانه زاهدان ثبت شده است. در حوضه قره قوم نیز بیشترین بارندگی در ایستگاه سرخس و کمترین بارندگی در ایستگاه فریمان ثبت شده است. در مجموع داده‌های شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد که در کل کشور بیشترین بارندگی مربوط به ایستگاه رامسر-صفارود در استان مازندران و کمترین بارندگی مربوط به ایستگاه یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد است.