براساس آمار اعلام شده میزان ریزش‌های جوی در سال آبی ۹۸-۹۷ در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته به تفکیک ۶حوضه آبریز اصلی تنها فلات مرکزی شروع سال آبی را با رشد بارش آغاز کرده و سایر حوضه‌های آبی افت بارش را در این دوره تجربه کرده‌اند. آمار اعلام شده وضعیت بارش‌ها در ۶ حوضه آبریز «دریای خزر»، «خلیج فارس و دریای عمان»، «دریاچه ارومیه»، «فلات مرکزی»، «مرزی شرق» و «قره قوم» نسبت به سال آبی گذشته را بررسی کرده است. داده‌های اعلام شده بیانگر آن است که حوضه «دریای خزر» دوره جدید را با افت ۷/ ۴۸ درصدی آغاز کرده و در متوسط ۵۰ ساله نیز افت این حوضه برابر با ۴/ ۶ درصد بوده است. اما برای حوضه «آبریز خلیج فارس و دریای عمان» برای سال آبی ۹۷-۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل درصدی ثبت نشده، اما برای متوسط ۵۰ سال گذشته این حوضه افت ۸/ ۷۷ درصدی را تجربه کرده است. اما حوضه «دریاچه ارومیه» نیز سال‌ آبی ۹۸-۹۷ را براساس آمار اعلام شده نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت ۵۰ درصدی آغاز کرده است، افت ثبت شده برای این حوضه در ۵۰ سال گذشته نیز برابر با ۶/ ۸۴ درصد بوده است.  اما حوضه «فلات مرکزی» تنها حوضه‌ای است که سال آبی جدید را با رشد ۳/ ۳۳ درصدی شروع کرده است؛ هرچند این حوضه نیز در دوره ۵۰ ساله در بارش افتی ۲۰ درصدی را در کارنامه خود ثبت کرده است. آمار اعلام شده درخصوص حوضه «مرزی شرق» نیز بیانگر آن است که برای این حوضه نیز در شروع سال آبی ۹۸-۹۷ نه در کوتاه مدت و نه در بلند مدت هیچ درصد بارشی نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت نشده است. آمارهای اعلام شده درخصوص «قره قوم» یکی دیگر از حوضه‌های آبی کشور نیز بیانگر آن است که این حوضه سال آبی جدید را با افت ۵۰ درصدی آغاز کرده و میزان بارش این بخش نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی ۳/ ۸۳ درصدی داشته است.