در قبض مشترکانی که بیش از دو برابر الگو، برق مصرف می‌کنند برای مازاد مصرف از الگو، تعرفه انرژی خورشیدی یعنی حدود ۴۰۰ تومان به ازای هر کیلو وات ساعت در نظر گرفته شده است. وی ادامه داد: مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف دارند پیشنهاد می‌کنیم از سلول‌های خورشیدی برای تامین برق خود استفاده کنند. با این نظام تعرفه‌ای جدید، مشترکان پرمصرف به سمت الگوی مصرف پیش روند تا نیازمند سرمایه‌گذاری بیش از حد برای تامین برق نباشیم. به گفته این مقام مسوول هدف نظام تعرفه‌ای جدید برای مشترکان پر مصرف به هیچ وجه افزایش منابع مالی صنعت برق نیست، بلکه اصلاح مصرف پرمصرفان در نظر گرفته شده است. با این تعرفه جدید مشترکان کم‌مصرف نیز تشویق خواهند شد. به این ترتیب مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند اگر میزان مصرف برقشان در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ کمتر باشد تعرفه برق آنها با تعرفه سال ۹۷ محاسبه می‌شود. حقی فام با اشاره به اینکه افزایش تعرفه برق مشترکان پرمصرف خواسته عمومی مردم و مجلس از وزارت نیرو بوده است، گفت: افزایش تعرفه برای ۱۵ درصد مشترکان پرمصرف در نظر گرفته شده است و ۸۵ درصد مصرف‌کنندگان که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند نگرانی از افزایش قیمت نداشته باشند.