ابوالفضل کیانی بختیاری درخصوص اثرگذاری قانون منع به کارگیری بازنشستگان در بخش‌های مختلف مدیریتی و ضعف مدیریتی حاکم در کشور و راهکارهای عبور از این چالش‌ها عنوان کرد: یکی از ضعف‌های اصلی در بخش مدیریت صنعت کشور این است که همواره به دنبال این هستیم که الگوهای خارجی را بدون رعایت زیرساخت‌ها و در نظر گرفتن الزامات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تطبیق آن با بخش‌های مربوطه پیاده کنیم. بخش‌های مختلف صنعتی قصد دارند به سمت استفاده از عناوین جدید صنعتی گام بردارند و آنها را در کشور پیاده کنند، اما به دلیل اینکه الزامات پیشین آن رعایت نمی‌شود و تنها هدف این است که با سرعت پیش رفته و به شرایط کشورهای توسعه‌یافته دست یابیم، متاسفانه هدف نهایی حاصل نمی‌شود.به گفته ‌مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی خوشبختانه در بخش صنایع کوچک و متوسط، الگوهای خوبی را به کار گرفته‌ایم. اکثر کشورها برای اینکه یک ایده صنعتی را پرورش دهند تا به بالندگی برسند، به دو شیوه عمل می‌کنند. این شیوه یا استخراج ایده از دانشگاه است که در پارک‌های علم و فناوری توسعه می‌یابد تا خروجی آن به بخش‌های صنعتی برسد یا اینکه از بخش صنعت ایده گرفته می‌شود و در شهرک‌های صنعتی توسعه می‌یابد و به خارج از شهرک‌های صنعتی نیز ارسال می‌شود تا فعالیت خود را ادامه دهند. بختیاری افزود: در حال حاضر هم پارک علم و فناوری و هم شهرک‌های صنعتی در کشور وجود دارد اما به دلیل اینکه نتوانسته‌ایم زنجیره‌های قبل و بعد از آن را مدنظر قرار دهیم، با مشکل مواجه شده‌ایم.