به گزارش گمرک ایران، در بخشنامه خداکرم اسکندری آمده است: نظر به اینکه ارزش کلیه پارچه‌ها در کتاب مقررات صادرات و واردات بر اساس نوع جنس، بافت، گرماژ و... در سیستم تعیین ارزش (TSC) به ثبت رسیده است به همین دلیل دستور فرمایید در زمان رسیدگی به ارزش کالا و نیز اظهار‌نظر موسسات استاندارد موارد ذیل رعایت شود:

 ۱-پارچه‌ها باید ضمن تعیین ماهیت توسط آزمایشگاه‌های استاندارد دقیقا نوع جنس، نوع بافت، گرماژ، عرض و همچنین درصد نخ به‌کار رفته و کاربرد مشخص شود.

۲-در صورتی که فاکتورها از چند ردیف تشکیل شده‌اند باید دقیقا نظرات آزمایشگاه‌های استاندارد به تفکیک ردیف‌های فاکتور باشد تا مشخص شود هر ردیف از نظرات آزمایشگاه مربوط به کدام ردیف از فاکتور است. سپس با توجه به تعرفه مشخص شده بر اساس ارزش‌های ثبت شده در سامانه جامع امور گمرکی (TSC) ارزش‌ها تعیین شود.

مسوولیت حسن اجرای مفاد این دستورالعمل به عهده مدیران و معاونان فنی و امور گمرکی گمرکات کشور است.