بر این اساس میزان صادرات فرش دستباف در سال‌ ۱۳۹۶ حدود ۵ هزار و ۳۹۹ تن به ارزش حدود ۴۲۴ میلیون دلار بود که با افزایش ۱۸ درصدی ارزش مواجه بود. همچنین در سال ۱۳۹۵ حدود ۵ هزار و ۷۴۱ تن فرش دستباف به ارزش حدود ۳۵۹ میلیون دلار از کشور صادر شد که از لحاظ وزنی ۴۶/ ۱۳ درصد و از لحاظ ارزشی ۸۰/ ۲۳ درصد افزایش داشت. همچنین میزان صادرات فرش دستباف ایران به آمریکا در دو ماه‌ ابتدایی امسال ۹/ ۲۰۶ تن به ارزش ۱/ ۹ میلیون دلار بوده است که از لحاظ وزنی ۱۴۳ درصد و از لحاظ ارزشی ۶/ ۵۹ درصد افزایش داشته است. در سال ۱۳۹۶ به میزان ۸۸۶/ ۱ تن فرش دستباف به ارزش ۱۲۶ میلیون دلار به آمریکا صادر شده بود که از لحاظ ارزشی ۹/ ۲۹ درصد با افزایش همراه بود. این در حالی است که میزان صادرات فرش دستباف به آمریکا در سال ۱۳۹۵ معادل یک هزار و ۹۱۳ تن به ارزش ۹۷ میلیون دلار بود که نسبت به سال قبل از آن ۷۱/ ۶۲۱ درصد افزایش وزنی و ۴۲/ ۹۶۹ درصد افزایش ارزشی داشت.