وی ادامه داد: بدون شک پرداختن به موضوع حکمرانی آب، تخصیص منابع آب و ارزش اقتصادی آب در این رویداد راه رسیدن به راهکارهای عملی حکمرانی خوب و پیاده‌سازی تمام و کمال مدیریت به‌هم پیوسته منابع آب را هموار خواهد ساخت.مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران درخصوص اهمیت حکمرانی آب اظهار کرد: نقطــه تمرکز حکمرانی آب بر سه پرسش محــوری قــرار دارد: تصمیمــات چگونه اخذ می‌شوند؟ چه کسی می‌تواند آب را مصرف کند؟ و چگونه از پایداری منابع آب حفاظت می‌شود. به عنوان یک اصل، اثربخشی و ماندگاری تصمیمات مسوولان تا حد زیادی براین نکته استوار است که چقدر این تصمیمات نزد عموم به‌خصوص بهره‌برداران معقول و مقبول تلقی می‌شود. بدیهی است که مقبولیت به نوبه خود نیازمند رعایت عدالت و انصاف در تصمیم‌گیری‌ها است. در عمل، اثربخشی مدیریت آب بر دو مؤلفه «حکمرانی خوب» و «مدیریت به هم پیوسته منابع آب» استوار است.

حاج‌رسولیها درباره چهار خصوصیت حداقلی در مدیریت موثر آب گفت:  تمرکز همزمان بر حقوق عامه، حقوق آب‌بران و حقوق محیط‌زیست،  تمرکززدایی و در عین حال، حفظ یکپارچگی مدیریت آب، دسترسی تصمیم‌سازان (و حتی عموم مردم) به اطلاعات بهنگام، موثق و کافی و در نهایت  گفت‌وگو و نیز حل و فصل مناقشات با حضور متخصصان و نمایندگان جامعه مدنی چهار بعد مهم در مدیریت موثر آب کشور است.