بررسی میزان بارش‌ها از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر ۹۶) تا پایان اردیبهشت ۹۷ نشان می‌دهد که در ۸ ماه ابتدایی سال آبی جاری، ۴/ ۱۵۸ میلی‌متر بارش در ایران داشتیم که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، کاهشی ۷/ ۲۹ درصدی و نسبت به متوسط زمان مشابه در درازمدت، کاهشی ۴/ ۳۱ درصدی داشته است. پیش از آغاز اردیبهشت، میزان فاصله بارش‌های سال آبی جاری با زمان مشابه سال قبل و متوسط زمان مشابه در درازمدت (آمار ۴۹ ساله) بیشتر بود به‌طوری که در پایان فروردین امسال، شاهد کاهش ۱/ ۴۳ درصدی بارش‌های کشور نسبت به سال قبل و متوسط درازمدت بودیم، اما بارش‌های اردیبهشت توانست بخشی از کمبودها را جبران کند. از مجموع ۴/ ۱۵۸ میلی‌متر بارش هشت ماهه کشور، ۶/ ۳۸ میلی‌متر در اردیبهشت باریده است. مقایسه این رقم با میزان بارش‌های اردیبهشت سال‌های گذشته، نشان می‌دهد که اردیبهشت امسال، پربارش‌ترین اردیبهشت در ۱۰ سال اخیر بوده است.