ثبت ۹/ ۱۲۹ میلی‌متر بارش در سال جاری در حالی است که مقدار بارش‌ها در مدت مشابه سال گذشته ۶/ ۲۱۲ میلی‌متر ثبت شده که مقایسه این دو رقم، نشان‌دهنده کاهش ۹/ ۳۸ درصدی بارش‌ها در سال جاری است. همچنین میزان بارش‌های ایران در مدت مشابه در ۴۹ سال گذشته (درازمدت) به‌طور متوسط ۷/ ۲۱۶ میلی‌متر بوده که در مقایسه با میزان بارش‌های سال جاری، از کاهش ۱/ ۴۰ درصدی بارش‌ها در سال آبی ۹۷ ــ ۹۶ حکایت دارد. در این مدت پربارش‌ترین نقطه کشور «رامسر – صفارود» در استان مازندران با ثبت ۵/ ۸۹۷ میلی‌متر بارش و کم‌بارش ترین نقطه کشور «هوشک-سراوان» در استان سیستان و بلوچستان با ثبت ۳/ ۳ میلی‌متر بارش بوده است.