بنا بر اعلام این سازمان هدف از این اقدام، فراهم آوردن زمینه بررسی چالش‌های پیچیده ناشی از کمبود آب به‌ویژه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه است. براساس اعلام فائو، موضوع این کارگاه کارشناسی، بحث درباره چگونگی کاربرد چارچوب‌های نظام‌های اجتماعی-اکولوژیکی در مسائل پیچیده مرتبط با کشاورزی پایدار و کاربری اراضی به‌ویژه در مناطق دچار کم‌آبی بود. در این کارگاه همچنین پیشرفت‌های اخیر روش‌شناختی در حوزه پیاده‌سازی چارچوب‌های نظام‌های اجتماعی- اکولوژیکی در پروژه‌های عملیات‌محور مورد بحث قرار گرفت.

حسین شاهباز، مدیر همکاری‌های بین‌المللی برنامه احیای دریاچه ارومیه در این نشست، یک نمای کلی از برنامه احیای دریاچه ارومیه و چالش‌های پیش‌روی آن ارائه کرد. همچنین عزیز البحری، هماهنگ‌کننده این کارگاه و مدیر فنی ارشد پروژه فائو با عنوان «برنامه یکپارچه مدیریت پایدار منابع آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه» نیز به تشریح چارچوب اجتماعی- اکولوژیکی برنامه احیای دریاچه ارومیه با تمرکز بر یکپارچه‌سازی اجزای بیوفیزیکی و اجتماعی- اقتصادی پرداخت. البحری با تشریح وظیفه ویژه فائو در این پروژه، بر ضرورت تدوین و به‌کارگیری چارچوبی یکپارچه تاکید کرد و خواستار ادغام موضوعات مختلف مرتبط با دسترسی و مصرف آب، کاربری زمین و انتخاب محصولات، روش‌های بهینه استفاده از آب و دیگر اقدامات بهینه در تولید و بازاریابی غذا با یکدیگر شد.

پروژه فائو اهمیت ویژه‌ای برای اصلاحات مدیریتی، نهادی و سیاست‌گذاری در فرآیند احیای دریاچه ارومیه قائل است، اصلاحاتی که ذی‌نفعان محلی را قادر می‌سازد پذیرای روش‌های پایدار و فعالیت‌های درآمدزای جایگزین باشند تا فشار بر محصولات پرمصرف آبی کاهش یابد و به احیای دریاچه کمک شود. شرکت‌کنندگان در این نشست توافق کردند که در آینده پیشنهادهای بیشتری درباره اجرای بهینه چارچوب نظام‌های اجتماعی- اکولوژیکی تحت پروژه احیای دریاچه ارومیه ارائه شود. تدوین یک گزارش ویژه پایانی نیز از دیگر موارد مورد توافق در کارگاه بود.