پس از گروه «ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، گروه‌های «ساخت فلزات اساسی»، «ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک»، «ساخت کک و فرآورده‌های حاصل از نفت» و «محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها» بیشترین سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده را به خود اختصاص داده‌اند و در رده‌های دوم تا پنجم صنایع جذاب برای سرمایه‌گذاران قرار گرفتند. اما اشتغال پیش‌بینی‌ شده برای جوازهای تاسیس صادره نیز در ۸ ماه منتهی به آبان سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز رشد بیش از ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد، به‌طوری که در این مدت در مجموع ۲۷۹ هزار و ۸۹۸ نفر شغل برای ۱۲هزار و ۱۸۱ فقره جواز تاسیس صادره پیش‌بینی شده است.  آمارهای اعلام شده همچنین بیانگر آن است که استان‌های «خوزستان، کرمان، هرمزگان، لرستان و بوشهر» بیشترین سرمایه پیش‌بینی شده را به خود اختصاص داده‌اند و توانستند در میان استان‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران قرار گیرند. سرمایه پیش‌بینی شده برای استان خوزستان برای ۴۰۲ فقره جواز تاسیس صادره بالغ بر ۲۰۳ هزار میلیارد ریال است. اما سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای استان کرمان نیز بالغ بر ۱۴۰ هزار میلیارد ریال است که برای ۲۷۳ فقره جواز تاسیس صادره پیش‌بینی شده است. استان هرمزگان به‌عنوان سومین استان جذاب برای سرمایه‌گذاران نیز در این مدت موفق به اخذ ۲۱۰ فقره جواز تاسیس شد و برای این استان نیز سرمایه حدود ۱۰۲ هزار میلیارد ریالی پیش‌بینی شده است. برای استان لرستان نیز با اخذ ۲۴۳ فقره جواز پیش‌بینی سرمایه حدود ۷۹ هزار میلیارد ریالی ثبت شده و برای استان بوشهر نیز بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است، مجموع جوازهای تاسیس صادره برای این استان ۱۵۷ فقره است. اما برای مناطق آزاد و ویژه نیز در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۱۳۹ فقره جواز تاسیس صادره شده و سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای این گروه نیز بالغ بر ۱۳۸ هزار میلیارد ریال بوده است، سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده در مناطق آزاد و ویژه در ۸ ماه منتهی به آبان سال جاری رشدی ۱۴۵ درصدی داشته است. در میان مناطق آزاد و ویژه در مدت زمان مورد بررسی، منطقه ویژه اقتصادی با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری بیش از ۱۲۳ هزار میلیارد ریالی بیشترین پیش‌بینی جذب سرمایه ثبت شده که برای ۵۷ فقره جواز تاسیس است. منطقه آزاد اروند نیز با پیش‌بینی سرمایه حدود ۱۲هزار و ۸۳۶ میلیارد ریالی در جایگاه بعدی قرار دارد؛ برای منطقه اروند ۹ فقره جواز تاسیس در مدت زمان مورد بررسی صادر شده است.

صنایع جذاب برای سرمایه‌گذاران

با توجه به آمار اعلام شده گروه‌های «ساخت مواد و محصولات شیمیایی، ساخت فلزات اساسی، ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک، ساخت کک و فرآورده‌های حاصل از نفت و محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها» گروه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شوند. به‌طوری که برای گروه ساخت مواد و محصولات شیمیایی در مدت زمان مذکور بالغ بر ۲۶۱ هزار میلیارد ریال سرمایه پیش‌بینی شده است، ‌مجموع مجوزهای صادره برای این گروه برابر با ۱۰۹۹ فقره بوده و اشتغال پیش‌بینی شده برای این گروه نیز برابر با ۲۹ هزار و ۲۴۵ نفر است. برای گروه ساخت فلزات اساسی نیز در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۴۷۱ فقره جواز تاسیس با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری حدود ۱۵۵ هزار میلیارد ریالی صادر شده است. سومین گروه سرمایه‌پذیر در مدت زمان مورد بررسی نیز به گروه ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک اختصاص داشته به‌طوری که در مدت زمان مورد بررسی برای این گروه ۱۱۷۷ فقره جواز تاسیس با سرمایه‌گذاری حدود ۱۵۴ هزار میلیارد ریالی صادر شده است. ساخت کک و فرآورده‌های حاصل از نفت نیز با اخذ ۱۳۰ فقره جواز تاسیس و پیش‌بینی بیش از ۱۳۶ هزار میلیارد ریال سرمایه در جایگاه چهارم صنایع جذاب برای سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. اما گروه محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها نیز که براساس آمار اعلام شده در ۸ ماه منتهی به آبان سال جاری با اخذ ۱۸۶۵ فقره جواز تاسیس بیشترین تعداد جوازهای تاسیس صادره را به خود اختصاص داده است. در مدت زمان مورد بررسی نیز پیش‌بینی سرمایه برای این گروه بالغ بر ۱۱۰هزار میلیارد ریال است و در جایگاه پنجم در میان صنایع جذاب برای سرمایه‌گذاران قرار گرفت.

استان‌های پیشرو در اشتغال‌زایی

از سوی دیگر براساس آمار اعلام شده در مدت زمان مذکور از مجموع ۲۷۹ هزار و ۸۹۸ نفر شغل پیش‌بینی شده برای ۱۲ هزار و ۱۸۱ فقره جواز تاسیس صادره استان‌های «خراسان رضوی، تهران، یزد، سمنان و اصفهان» بیشترین اشتغال‌زایی را به خود اختصاص داده‌اند. براساس آمار اعلام شده اشتغال پیش‌بینی شده برای استان خراسان رضوی برای ۲۷ هزار و ۲۹۰ نفر است، مجموع جواز تاسیس صادره برای این استان برابر با ۱۱۶۵ فقره بوده است. اشتغال پیش‌بینی شده برای استان تهران نیز برای ۱۸هزار و ۲۳ نفر بوده برای این استان در مجموع ۶۰۴ فقره جواز تاسیس صادر شده است. اشتغال پیش‌بینی شده برای استان یزد نیز برای ۱۷هزار و ۹۹۹ نفر است، مجموع جوازهای تاسیس صادره برای این استان برابر با ۹۴۴ فقره است. برای استان سمنان نیز در مجموع ایجاد ۱۶ هزار ۵۹ نفر شغل پیش‌بینی شده و مجموع جواز تاسیس صادره برای این استان برابر با ۶۵۹فقره است. برای استان اصفهان نیز در مجموع ۷۲۲ فقره جواز تاسیس صادر شده و پیش‌بینی می‌شود با توجه به جوازهای صادره ۱۶ هزار و ۵۷ نفرشغل در این استان ایجاد شود.