وی با اشاره به افزایش ۶ درصدی صادرات معادن و صنایع معدنی از نظر وزنی گفت: معادن و صنایع معدنی کشور در ۹ ماه سال‌جاری ۴۲ میلیون و ۵۱۰ هزار تن صادرات داشتند که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۳۹ میلیون و ۷۷۱ هزار تن بوده است. مدیرکل دفتر صنایع معدنی فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به پیش‌بینی پنج هزار و ۲۷۶ میلیون دلار ارزش صادرات معادن و صنایع معدنی کشور برای ۹ ماه سال‌جاری گفت: این برنامه ۱۰۸ درصد تحقق یافته است. عظیمی افزود: مقدار کل پیش‌بینی شده برای صادرات معادن و صنایع معدنی کشور در سال‌جاری حدود هفت هزار و ۳۴ میلیون دلار است. وی همچنین با اشاره به جدول صادرات معادن و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی به‌طور مجزا نیز اظهار کرد: مجموعه معادن کشور در ۹ ماه سال‌جاری ۹۷۹ میلیون دلار صادرات داشتند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد. عظیمی با اشاره به صادرات ۱۸ میلیون و ۵۲۵ هزار تنی معادن کشور در ۹ ماه سال‌جاری با افزایش ۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، اضافه کرد: برنامه‌های پیش‌بینی شده برای صادرات معادن کشور در این مدت ۱۱۹ درصد تحقق یافته است.

وی با اشاره به افزایش ۴۱درصدی صادرات صنایع معدنی فلزی کشور از نظر وزنی اضافه کرد: صنایع معدنی فلزی کشور در مدت مذکور هفت میلیون و ۶۴۸ هزار تن صادرات محصول داشته‌اند. همچنین به‌گفته وی برنامه پیش‌بینی شده برای صادرات صنایع معدنی فلزی کشور در سال‌جاری چهار هزار و ۱۴۰ میلیون دلار در نظر گرفته شده است. مدیرکل دفتر صنایع معدنی فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به صادرات صنایع معدنی غیرفلزی گفت: برنامه پیش‌بینی شده برای صادرات محصولات این صنایع در سال‌جاری، یک‌هزار و ۷۹۴ میلیون دلار و برای ۹ ماه از سال، یک هزار و ۳۴۶ میلیون دلار است. وی با اشاره به تحقق ۱۰۰درصدی این برنامه تا ۹ ماه سال جاری، گفت: ارزش صادرات صنایع معدنی غیرفلزی در ۹ ماه سال‌جاری یک‌هزار و ۳۴۰ میلیون دلار است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار درصد افزایش دارد. وی خاطرنشان کرد: صادرات محصولات صنایع معدنی غیرفلزی در ۹ ماه سال‌جاری ۱۵ میلیون و ۸۷۸ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲ درصد کاهش یافته است. عظیمی دلیل کاهش صادرات صنایع معدنی غیرفلزی از نظر وزنی را رفع نیاز داخل کشور عنوان کرد.