به‌گزارش خبرگزاری فارس، عبدالله رضیان با اشاره به برگزاری اولین جلسه‌کاری هیات تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت در صدور مجوز واگذاری معادن، اظهار کرد: این نخستین جلسه پس از نشست مربوط به‌ تعیین اعضای هیات تحقیق و تفحص بود که در آن، یکسری اسناد و مدارک مربوط به وضعیت پرداخت حقوق دولتی معادن در همه استان‌ها ارائه شد. وی تصریح کرد: در این جلسه بررسی‌ها مبنی بر اینکه آیا حقوق دولتی معادن به درستی پرداخت شده یا نه و اینکه چه مقدار از این حقوق وصول شده است، صورت گرفت و بحث‌هایی درخصوص اینکه چه میزان کسری حقوق دولتی معادن در همه استان‌ها وجود دارد، مطرح شد.