میانگین بارندگی‌های امسال نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت که ۲/ ۷۰ میلی‌متر بود، ۴/ ۵۶ درصد و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته که ۸/ ۴۹ میلی‌متر بود، ۶/ ۳۸ درصد کاهش داشته است.  بر اساس آمارهای شرکت مدیریت منابع آب ایران، حجم بارش‌ها از ابتدای سال آبی جاری (اول مهرماه) تا هفتم دی ماه معادل ۵۰ میلیارد و ۴۳۰ میلیون متر مکعب گزارش شد.

سال آبی از ابتدای مهرماه هر سال آغاز می‌شود و تا ۳۱ شهریور سال بعد ادامه می‌یابد. ارزیابی‌های صورت گرفته بیانگر آن است که به‌طور کلی، ایران دارای ۶ حوضه آبریز اصلی است که این حوضه‌ها شامل «دریای خزر»، «خلیج فارس و دریای عمان»، «دریاچه ارومیه»، «فلات مرکزی»، «مرزی شرق» و «قره قوم» است.

بارش‌ها امسال نسبت به سال آبی گذشته در همه حوضه‌ها به‌جز «مرزی شرق» کاهش یافته و این حوضه (مرزی شرق) بدون تغییر بوده است. بیشترین کاهش بارندگی‌ها مربوط به حوضه فلات مرکزی است که با ۷/ ۸ میلی متر ارتفاع، نسبت به دوره مشابه پارسال که ۴/ ۲۴ میلی متر بود ۳/ ۶۴ درصد و نسبت به متوسط دراز مدت که ۶/ ۳۹ میلی متر بود ۷۸ درصد کاهش داشت. بعد از حوضه «فلات‌مرکزی»، حوضه آبریز «خلیج فارس و دریای عمان» با بیشترین افت بارش روبه‌رو شد که با ۱/ ۴۰ میلی‌متر ارتفاع، نسبت به پارسال که ۸/ ۶۹ میلی‌متر بود ۶/ ۴۲ درصد و نسبت به متوسط دراز مدت که ۷/ ۱۱۰ میلی متر بود ۸/ ۶۳ درصد کاهش یافت. «دریاچه ارومیه» نیز از دیگر حوضه‌هایی است که در سال آبی امسال شاهد بارش‌های کمتری نسبت به قبل از آن بود؛ از ابتدای سال آبی ۹۷-۹۶ تاکنون، ارتفاع بارش‌ها در این حوضه آبریز ۹/ ۷۵ میلی متر گزارش شد که نسبت به سال آبی قبل از آنکه ۸/ ۱۰۶ میلی متر بود، ۹/ ۲۸ درصد و نسبت به میانگین دراز مدت که ۵/ ۱۰۲ میلی متر بود، ۲۶ درصد کاهش یافت.

حوضه آبریز «دریای خزر» از نظر کاهش بارندگی‌ها در رتبه چهارم قرار گرفت؛ از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ارتفاع بارش‌ها در این حوضه آبریز ۵/ ۱۱۸ میلی‌متر گزارش شد که نسبت به سال آبی قبل از آنکه ۹/ ۱۴۱ میلی متر بود، ۵/ ۱۶ درصد و نسبت به متوسط ۴۹ ساله نیز که ۵/ ۱۴۳ میلی متر بود، ۴/ ۱۷ درصد افت کرد.

حوضه آبریز «قره قوم» نیز تاکنون شاهد کاهش بارندگی بوده است؛ ارتفاع بارندگی‌ها در این حوضه آبریز تاکنون ۵/ ۱۳ میلی‌متر بوده که نسبت به دوره مشابه پارسال که ۵/ ۱۴ میلی متر بود، ۹/ ۶ درصد و نسبت به متوسط ۴۹ سال گذشته که ۹/ ۴۴ میلی متر بود، ۹/ ۶۹ درصد کاهش داشته است. در این بین، بارندگی‌ها در حوضه «مرزی شرق» نسبت به پارسال تغییری نداشته است؛ این حوضه آبریز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۳/ ۱ میلی‌متر بارندگی داشته که مشابه میزان بارندگی مدت مشابه پارسال بوده است؛ البته بارندگی در این حوضه آبریز نسبت به متوسط ۴۹ سال گذشته که ۹/ ۴۴ میلی‌متر بود، حدود ۷۰ درصد کاهش داشته است.