جدیدترین گزارش اعلام‌شده در مدت زمان مذکور نشان می‌دهد، در مجموع ۱۰ هزار و ۴۵۶ فقره «جواز تاسیس» با پیش‌بینی سرمایه بیش از یک میلیون و ۱۳۷ هزار میلیارد ریالی در کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد رشدی حدود ۱۳ درصدی داشته و به لحاظ سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده نیز رشد بیش از ۳۸ درصدی را ثبت کرده است. روند مثبتی که در بخش پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی نیز به‌چشم می‌خورد. براساس آمارها در بخش «پروانه‌های بهره‌برداری» در مدت زمان مورد بررسی، ۳۲۳۵ فقره پروانه صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از ۸ درصدی را ثبت کرده است. بررسی دادهای اعلام‌شده همچنین از رشد صدور جواز تاسیس در مهرماه نسبت به شهریور ماه حکایت دارد، به‌طوری که در مهرماه ۱۵۲۷ فقره جواز تاسیس در بخش صنعت صادر شده که نسبت به شهریور ماه رشدی بیش از ۳ درصدی را ثبت کرده است. پروانه‌های بهره‌برداری صادره در مهر ماه نیز نسبت به شهریور ماه رشد ۸/ ۰ درصدی داشته، در ماه مهر در مجموع ۵۱۰ فقره پروانه بهره‌برداری در کشور صادر شده است.

اشتغال پیش‌بینی‌شده برای جوازهای تاسیس صادره نیز در ۷ ماه منتهی به مهر سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۸ درصدی داشته، اشتغال پیش‌بینی شده برای جوازهای تاسیس صادره برای ۲۴۱ هزار و ۸۸ نفر است. اما اشتغال محقق شده در مدت زمان مذکور برای پروانه‌های بهره‌برداری صادره برابر با ۵۳ هزار و ۱۶۵ نفر است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از ۲۲ درصدی داشته است.

استان‌های موفق در اخذ مجوز

آمار اعلام شده همچنین بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی برای استان‌های کشور و مناطق آزاد ویژه در مجموع ۱۰هزار و ۴۵۶ فقره جواز تاسیس صادره شده است. در این میان بیشترین جوازهای تاسیس صادره به استان‌های «خراسان رضوی، همدان، فارس، اصفهان و قم» اختصاص داشته است. سهم استان خراسان رضوی در جوازهای تاسیس صادره در مدت زمان مورد بررسی برابر با ۹۹۹ فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از ۱۴ درصدی داشته است. اما جوازهای صادره برای استان همدان نیز ۸۱۸ فقره بوده که رشدی بیش از ۳۵۱ درصدی داشته است. جوازهای تاسیس صادره برای استان فارس نیز برابر با ۷۳۱ فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی نزدیک به ۲۲ درصد داشته است. اما سهم استان اصفهان از جوازهای تاسیس صادره در ۷ ماه منتهی به مهر سال جاری برابر با ۶۵۰ فقره بوده که رشدی بیش از ۷۳ درصدی داشته است. اما برای استان قم به‌عنوان پنجمین استانی که در این مدت توانست بیشترین جواز تاسیس را کسب کند، در مدت زمان مذکور در مجموع ۵۹۲ فقره جواز تاسیس صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نزدیک به ۱۲ درصد داشته است.

از سوی دیگر سهم مناطق آزاد و ویژه نیز از جوازهای تاسیس صادره در این مدت برابر با ۱۱۹ فقره جواز تاسیس بوده که از این میان مناطق ویژه اقتصادی با ۵۰ فقره بیشترین جوازهای تاسیس صادره را به خود اختصاص داده است. منطقه آزاد ارس نیز با ۲۱ فقره جواز تاسیس در جایگاه دوم قرار گرفته و سهم منطقه آزاد چابهار نیز در مدت زمان مورد بررسی برابر با ۱۴ فقره جواز تاسیس بوده است. از سوی دیگر، از میان ۱۰هزار و ۴۵۶ فقره جواز تاسیس صادره در مدت زمان مورد بررسی بیشترین سهم به لحاظ تعداد به گروه «محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها» اختصاص داشته و پس از این گروه «ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی»، «ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک»، «ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، «ساخت محصولات فلزی و فابریکی به استثنای ماشین‌آلات» در جایگاه بعدی قرار گرفته‌اند. جوازهای تاسیس صادره برای محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها در مدت زمان مورد بررسی برابر با ۱۵۸۸ فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۵/ ۷ درصدی داشته است. برای گروه ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی نیز در این مدت در مجموع ۱۲۰۴ فقره جواز تاسیس صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲۴ درصدی داشته است. در گروه ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک در مجموع ۱۰۱۸فقره جواز تاسیس صادر شده که نسبت به سال گذشته حدود ۳۶درصد رشد داشته است. اما برای گروه ساخت مواد و محصولات شیمیایی نیز در این مدت در مجموع ۹۴۱ فقره جواز تاسیس صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی نزدیک به ۱۸ درصد داشته است. برای ساخت محصولات فلزی و فابریکی به استثنای ماشین‌آلات نیز به‌عنوان پنجمین گروه در مدت زمان مورد بررسی ۸۹۲ فقره جواز تاسیس صادر شده که این گروه نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از ۸ درصدی داشته است.

از سوی دیگر، بررسی آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که بالاترین سهم پیش‌بینی سرمایه‌گذاری در گروه‌های صنعتی به گروه ساخت مواد و محصولات شیمیایی اختصاص داشته است، این گروه از مجموع سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده سهمی ۷/ ۲۲ درصدی را به خود اختصاص داده است.

وضعیت سایر گروه‌ها

براساس داده‌های آماری در مدت زمان مورد بررسی همچنین۵۶۰ فقره مجوز «پروانه اکتشاف» صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲۸ درصدی داشته است. رشد در صدور پروانه اکتشاف در حالی است که در دو بخش «گواهی کشف» و «پروانه بهره‌برداری» معدنی‌ها، افت صدور جواز در هفت ماه منتهی به مهر سال جاری را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت کرده‌اند. براساس آمارها در بخش گواهی کشف ۲۹۴ فقره گواهی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ۶ درصدی داشته است. در بخش پروانه بهره‌برداری معدنی نیز ۴۰۷ فقره پروانه ثبت شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته افت ۱۳ درصدی داشته است.

همچنین داده‌های آماری نشان می‌دهد در بخش «پروانه‌های صنفی» نیز در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۱۹۱ هزار و ۱۶۲ فقره پروانه ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت نزدیک به ۷ درصدی داشته است. در بخش «تجارت خارجی» که خود به دو زیربخش «نمایندگی‌های خارجی» و «کارت بازرگانی» تقسیم‌بندی شده‌ است نیز آمارها حکایت از آن دارد که در دوره زمانی مذکور وضعیت صدور «نمایندگی‌های خارجی» نامشخص است. اما در حوزه صدور مجوز کارت بازرگانی در هفت ماه سال جاری ۴۴۸۵ فقره کارت بازرگانی برای تجار ایرانی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، با رشد نزدیک به ۲ درصد همراه بوده است.

«تجارت الکترونیک» یکی دیگر از ۶ گروه مورد بررسی در جدیدترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این بخش به سه زیربخش «گواهی امضای الکترونیکی»، «نماد الکترونیکی» و «پروانه‌های بهره‌برداری نرم‌افزار» تقسیم شده که در هر سه بخش روند رو به رشد صدور جواز را تجربه کرده است. در مدت زمان مذکور جوازهای صادره برای «گواهی امضای الکترونیکی» معادل ۳۷ هزار و ۶۶۲ فقره، «نماد الکترونیکی» معادل ۷۰۳۸ فقره و «پروانه بهره‌برداری نرم‌افزار» نیز ۱۰ فقره بوده، که به‌ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نزدیک به ۱۸، ۱۴ و ۱۱ درصدی را ثبت کرده‌اند.

اما ششمین گروه مورد بررسی در بخش صدور جواز «پژوهش، فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه» است که خود ۶ زیرشاخه دارد. در زیرشاخه «جواز خدمات فنی و مهندسی» جانمایی شده در مدت زمان مورد بررسی ۱۸۴ فقره جواز صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد بیش از ۳ درصدی داشته است. همچنین جوازهای صادره برای «پروانه فنی و مهندسی» نیز در مدت زمان مذکور ۷۲ فقره بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با افت حدود ۵۰ درصدی همراه بوده است. آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت همچنین در زیرشاخه «جواز تاسیس مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی» نیز از صدور ۱۴ فقره جواز حکایت دارد که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، رشد ۴۰ درصدی داشته است. «پروانه مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی» نیز در مدت زمان مذکور ۶ فقره بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل با افت ۶۰ درصد همراه بوده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد در دو زیرشاخه «گواهی تحقیق و توسعه» و «پروانه تحقیق و توسعه» روند صدور مجوزها مثبت بوده، به‌گونه‌ای‌که به‌ترتیب در مدت زمان مورد بررسی رشد ۷/ ۰ درصدی و نزدیک به ۱۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته برای این دو گروه ثبت شده است.