به گفته علی یزدانی، ۹۳ درصد از بنگاه‌های فعال کشور جزو صنایع کوچک هستند که حدود ۵۰ درصد این بنگاه‌های کوچک اقتصادی با اشتغال زیر ۱۰ نفر فعالیت می‌کنند و سیاست دولت نیز حمایت همه جانبه از ایجاد بنگاه‌های کوچک اقتصادی برای رونق کسب و کار در مناطق روستایی و کم برخوردار کشور است. یزدانی معتقد است سهم این بنگاه‌ها در ارزش افزوده تولیدات ممکن است بالا نباشد ولی سهم ایجاد اشتغال این بنگاه‌ها به علت پراکندگی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی بالا است.