دنیای اقتصاد: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، در تازه‌ترین گزارش خود وضعیت ایمنی در واحدهای ایمیدرو بین سال‌های ۹۲ تا ۹۵ در مقایسه با سال‌های قبل از آن را مورد بررسی قرار داده است. ارزیابی‌ شاخص‌های آماری حوادث، بیانگر این است که شاخص «تکرار حوادث» در واحدهای تابعه ایمیدرو از ۱۴/ ۵ طی سال‌های ۸۴ تا ۹۱ به ۱۹/ ۲ طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ رسیده است. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، امیر ولدخانی با اشاره به بهبود وضعیت ایمنی در واحدهای ایمیدرو گفت: بررسی شاخص‌های آماری حوادث بین سال‌های ۹۲ تا ۹۵ در مقایسه با سال‌های قبل از آن، بیانگر آن است که شاخص «تکرار حوادث» در واحدهای تابعه ایمیدرو بهبود یافته است. مدیر ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی ایمیدرو در ادامه اظهار کرد: شاخص «شدت حوادث» نیز طی سال‌های ۸۴ تا ۹۱، معادل ۹۰/ ۰ بوده که طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ به ۶۴/ ۰ کاهش یافته است.