گروه صنعت و معدن: مدیر عامل گروه صنعتی رازی در دیدار از «گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی با مشکل بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق ذخیره ارزی مواجه هستند، گفت: ۵ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی وجود دارد که درگیر چگونگی بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق ذخیره ارزی هستند. به گفته رضا گنجی، براساس مصوبه مجلس مقرر شد تا بدهکاران صندوق ذخیره ارزی در مدت زمانی مشخص ۲۵درصد از بدهی خود را پرداخت و مابقی بدهی خود را بر مبنای نرخ مرجع مصوب در تاریخ ۴/ ۷/ ۹۱ پرداخت کنند، اما با وجود مصوبه پیش‌بینی شده در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پس از پرداخت ۲۵ درصد از بدهی از سوی بدهکاران ارزی، دولت اعلام کرد مابقی بدهی باید به نرخ روز حساب شود که این امر مشکلات بسیاری را برای تولیدکنندگان به وجود آورد. به‌طوری که با وجود تمایل تولیدکنندگان برای پرداخت بدهی خود بر اساس مصوبه پیش بینی شده از سوی مجلس با تغییر صورت گرفته از سوی دولت، بدهکاران نیز پاپس کشیدند. گنجی پرداخت مالیات توسط تولیدکنندگان را یکی دیگر از مشکلات بخش تولید عنوان کرد وگفت: روند پرداخت مالیات شفاف نیست و دولت باید راهکاری شفاف را برای مودیان مالیاتی در نظرگیرد تا به این طریق مودیان به پرداخت مالیات راغب شوند. به گفته وی، با توجه به اینکه سود بانکی در راستای هدایت منابع مالی به سمت بخش تولید کاهش یافت؛ اما این موضوع محقق نشد و تنها سیستم بانکی از کاهش بهره سود برد و روند پرداخت تسهیلات به بخش تولید تسریع نشد.