بر اساس گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳شرکت تامین سرمایه دماوند که در سامانه کدال بارگذاری شده است، درآمدهای مدیریت صندوق‌های تامین سرمایه دماوند در این دوره به ۱۲۵۰ میلیارد ریال رسیده است که نسبت به مدت مشابه قبلی رشد ۵۳ درصدی را به ثبت رسانده است. همچنین می‌توان گفت این رشد به دلیل افزایش تعداد و حجم د ارایی‌‌‌های صندوق‌های تحت مدیریت شرکت تامین سرمایه دماوند است. بنابراین رشد ۱۰۷ درصدی درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها و اوراق بدهی شرکت تامین سرمایه دماوند نسبت به دوره مشابه قبل نشان‌دهنده روند پویا و فعال این شرکت است. همچنین علت افزایش درآمد تعهد پذیره‌نویسی و همچنین بازارگردانی این دوره نسبت به دوره مشابه قبلی به دلیل پذیرش تعهدات اوراق جدید بوده است.