مجتمع سرب و روی انگوران از ابتدای فروردین تا پایان آبان، ۷۳۳هزار و ۳۷۷ تن ماده معدنی تولید کرد که در مقایسه با رقم تولید مدت مشابه سال گذشته (۶۱۸ هزار و ۶۲۵ تن)، حدود ۱۹ درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین طی این مدت، ۵۲۲ هزار و ۵۷۵ تن ماده معدنی سرب به شرکت های داخلی ارسال شد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۶۵۱ هزار و ۸۳۴ تن بود که حدود ۲۰درصد کاهش یافت. مجتمع سرب و روی انگوران در ماه آبان ۷۶ هزار و ۶۵ تن ماده معدنی تولید و ۴۶ هزار و ۶۰۷ تن ارسال کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۶۷هزار و ۶۹۵ تن تولید و ۹۷ هزار و ۲۹۳ تن ارسال)، به ترتیب ۱۲درصد افزایش و ۵۲درصد کاهش یافت.

 افزایش ۳۱درصدی تولید کنسانتره سرب نخلک

شرکت سرب و روی نخلک از ابتدای فروردین تا پایان آبان امسال، ۵ هزار و ۷۰۸ تن کنسانتره سرب تولید کرد که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (۴ هزار و ۳۶۷ تن)، ۳۱ درصد رشد یافت. این شرکت طی ۸ ماه اخیر، ۱۳۸ هزار و ۱۸۹ تن ماده معدنی استخراج کرد که نسبت به آمار مدت مشابه سال گذشته (۳۷ هزار و ۲۲۵ تن)، ۲۷۱درصد افزایش یافت. میزان ارسال کنسانتره این شرکت نیز ۶ هزار و ۱۰۷ تن بود که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (۷ هزار و ۲۲۷ تن)، حاکی از کاهش ۱۶درصدی بود.

شرکت نخلک طی ماه آبان ۶۳۳ تن کنسانتره تولید، ۱۴ هزار و ۶۵ تن ماده معدنی استخراج و یک‌هزار و ۵۱ تن محصول ارسال کرد که در مقایسه با آمار آبان سال گذشته (تولید ۷۸۵ تن کنسانتره ، استخراج ۳ هزار و ۹۰۷ تن ماده معدنی و ارسال ۸۶۲ تن محصول)، به ترتیب ۱۹درصد کاهش، ۲۶۰درصد افزایش و ۲۲ درصد افزایش یافت.