یزدان دوست افزود: بیمه آســماری جزو شــرکت‌هایی اســت که نســبت ســود عملیاتی به پرتفوی یا نســبت ســود عملیاتــی بــه ســرمایه آن عــدد قابــل توجهی اســت. به‌طور کلی می‌توان گفت شـرکت بیمه آســماری از لحــاظ صورت‌های مالــی و ترازنامه، شــرایط مطلوبــی دارد و ایــن رونــد ادامــه نیز خواهد یافت.مدیرعامل بیمه آسماری با تاکید بر اینکه بــا وجود کرونا و شــرایط اقتصادی نامطلوب در کشــور، اما شرکت بیمه آسماری رشدهای قابل توجهی را در شاخص‌های بیمه‌گری تجربه کرد و دراین باره یادآور شد: به وجود آمدن این شرایط ناشــی از پرداختن همکاران به بخش‌های مغفول مانده بود. بســیاری از پرتفوهایی که کســی به آنهــا ورود نمی‌کرد، توســط همکاران ما کشف و جذب شد و البته این وضعیت در مناطق آزاد به شدت قابل توجه بود. از ســوی دیگر، رشــته درمان تکمیلی خانواده و انفرادی، به نســبت سایر رشــته‌ها، حوزه بکری اســت. اکنون تعــداد افرادی که پوشــش درمان تکمیلی دارند نسبت به کل جمعیت کشور، چندان زیاد نیست و این رشته پتانسیل بسیار خوبی برای فعالیت دارد. به گفته وی، کشف و استفاده از این ظرفیت‌ها باعث شد که هــم تعداد بیمه‌نامه‌های صــادره و هم حق بیمه تولیدی شــرکت در سال گذشته رشــد خوبی را تجربه کند. یزدان دوست تصریح کرد: از سوی دیگر با وجود شیوع کرونا و خسارت‌های درمــان که در اثر این پاندمی‌به شــرکت تحمیل شد، نسبت خسارت بیمه آسماری در سال ۱۳۹۹ دقیقا مشابه سال ۱۳۹۸ بود و روی عدد ۵۳درصد باقی ماند. این شرایط نشان می‌دهد همکاران ما در بیمه آســماری هم ریسک‌های درستی را انتخاب  و هم حــق بیمه‌های خوبــی دریافت کرده‌اند.

به گفته وی ،ترکیب پرتفوی بیمه آسماری طی سال‌های اخیر تغییر چندانی نداشــته و نخواهد داشت. شرکت در سرزمین اصلی فقط در رشته درمان فعالیت دارد و طبیعی اســت که شاخص این رشته در کل پرتفوی، پررنگ تر از سایر رشته‌هاست. نکته دیگر اینکه حق بیمه ســایر رشــته‌ها، موازی با رشــته درمان افزایش نمی‌یابد. به عنوان مثال حق بیمه رشته درمان که تابعی از نرخ تورم عمومی ‌و افزایش تعرفه‌های پزشکی است در سال گذشته رشــد قابل توجهی داشت، ولی حق بیمه رشــته‌های بدنه اتومبیل، آتش‌سوزی، مهندسی و مســوولیت به دلیــل رقابت‌های شــدید میان شرکت‌ها، کاهش هم داشته است. وی ادامه داد: به طور کلی ســهم رشته درمان از کل پرتفوی صنعت بیمه حدود ۳۵درصد است، اما این رقم در بیمه آسماری حدود ۸۰درصد است و همین روند هم ادامه خواهد یافت. وی در ادامه یکی از مهم‌ترین اولویت‌های شرکت  در سال جاری، را رضایت ســنجی مشتریان عنوان کرد و گفت: حجم عملیات بیمه آســماری به جایی رسیده است که علاقه‌مندیم وفاداری بیشتری بین مشتریان و شرکت ایجاد کنیم. مــا قصد داریم نیازهای مشــتریان را احصا کنیم و برای پاســخ به آنهــا حتی محصولاتمان را تغییر داده یا شــکل ارائه خدمات را به‌روزرسانی کنیم. البتــه نیــم نگاهی هــم به جــذب پرتفوهای جدید خواهیم داشــت، ولی اولویت ما این اســت که همه زیرســاخت‌های لازم به لحاظ سیستمی، انفورماتیک و نیروی انســانی را به شــکلی فراهم کنیم که وفاداری مشــتریان موجــود به حداکثر ممکن برسد.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند