شرکت آتیه‌سازان‌دی، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آتیه‌نوین، صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی گروه دی، از جمله سهامداران بانک هستند. این بانک دارای ۵۱۶ سهامدار حقیقی و ۷۸۱ هزار و ۹۰۴ سهامدار حقیقی تا ۳۱ شهریور بوده است. بانک دی دارای ۹۱ شعبه و یک‌هزار و ۱۴۱ نفر پرسنل تا پایان ۱۳۹۸ بوده است. تسهیلات اعطایی بانک در سال مالی ۱۳۹۸، به میزان ۹۵هزار و ۹۳۷ میلیارد و ۳۵۴ میلیون ریال و سپرده‌های جذب شده ۲۷۹ هزار و ۹۸۹ میلیارد و ۷۴۶ میلیون ریال بوده است.

مانده تسهیلات در پایان 6 ماه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل با رشد 24 درصدی همراه بوده و از مبلغ 93 هزار و 654 میلیارد ریال به مبلغ 116 هزار و 50 میلیارد ریال رسیده است. همچنین نسبت به مانده تسهیلات در پایان سال مالی 1398 با رشد 21 درصدی همراه بوده است. علاوه بر تسهیلات اعطایی، درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی نیز در 6 ماه نخست سال مالی جاری نسبت به دوره مشابه قبل 53درصد رشد داشته است.

درآمدهای مشاع بانک در سال 98 به میزان 22هزار میلیارد ریال و درآمدهای غیرمشاع نیز به میزان 4هزار و 159 میلیارد ریال بوده است. به این ترتیب سهم درآمدهای مشاع از جمع درآمدهای بانک دی 84درصد وسهم درآمدهای غیر مشاع از جمع درآمدهای بانک دی 16درصد بوده است. در گزارش بانک دی، تفاوت ارزش دفتری وکارشناسی تولید نیروی برق دماوند حدود 215هزار میلیارد ریال، سرمایه‌گذاری بوعلی 9هزار میلیارد ریال، بیمه دی 8هزار میلیارد ریال، خدمات ارزی و صرافی دی 58 میلیارد ریال، توسعه دیدار ایرانیان 16 هزار میلیاردریال، تجارت الکترونیک دی 461 میلیارد ریال، کارگزاری بانک دی 2هزار و 912 میلیارد ریال و شرکت دی ایرانیان نیز 707 میلیاردریال اعلام شده است.

بانــک در نظــر دارد بــا ارائــه انواع خدمات متنوع ریالــی و ارزی بــه مشــتریان، درآمدهای غیرمشاع کارمــزدی خــود را افزایــش دهــد. در همیــن راســتا بانــک توانســت مجــوز مرحلــه ســوم ارزی را از بانــک‌مرکــزی دریافــت کند. بــر اســاس مجــوز اداره کل مقــررات، مجوزهــای بانکــی و مبــارزه بــا پولشــویی بانــک‌مرکــزی، از ایــن پــس بانــک دی با عضویــت در بــازار بین بانکــی تهران و دسترســی بــه ســامانه نظــام یکپارچــه معامــلات ارزی (نیمــا)، قــادر بــه انجــام معامـلات ارزی بــا بانــک مرکــزی و ســایر بانک‌ها خواهــد بــود. پیش‌بینی می‌شود کــه توســعه عملیاتــی اعتبــارات و بــروات اســنادی وارداتــی و صــادرات و ارائــه تســهیلات ارزی از محــل منابــع ارزی، میــزان درآمدهــای غیرمشــاع بانــک را افزایــش خواهــد داد. این در حالی است که نصرت‌الله شهبازی، رئیس هیات‌مدیره بانک دی، بازگشت منابع غیرجاری را عامل افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک دانست و گفت: با این اقدام علاوه بر حفظ منافع بانک و سهامداران، مشتریان بیشتری نیز می‌توانند از تسهیلات بانک دی بهره‌مند شوند. وی افزود: خوشبختانه مطالبات معوق با سرعت چشمگیری در حال کاهش است و نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی بانک با شیب مناسبی به سمت نقطه مطلوب حرکت می‌کند.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند