از این مبلغ، بیش از ۶ هـزار میلیـارد ریـال و در حـدود ۲۰میلیـون یـورو بابـت کارهای انجام شـده در قبـال صورت وضعیت‌های ارسـالی بـه پیمانکاران پرداخـت شـده اسـت. به گفته احمد سعید بخش معـاون اجـرای پروژه‌های فـولاد مبارکـه با توجه به مشکلات  متعددی از قبیل نوسانات نرخ ارز و تورم و همچنین تحریم‌های بین‌المللی، این میزان رقم قابل توجهی است. در سال گذشته عملیات اجرایی پروژه‌های متعددی به اتمام رسیده که ازجمله آنهـا اجـرای رولـر اسـکرینر واحـد گندله‌سـازی؛ تـوری حفاظتـی زیـرنـوار نقاله‌های شـهید خـرازی؛ ایسـتگاه دریافـت ۷۰ هزار تـن در سـال غبار فولاد سـازی و تولید تغلیـظ لجن حاصـل از غبارات فولاد سـازی و لجن شـهید خـرازی و انتقـال لجـن تـا تیکنـر موجـود؛ اصلاح طـرح موجـود کاردامپـر ۲؛ پـروژه ترمیـم، مقاوم سـازی و آب‌بنـدی مخـزن آب دمیـن سـایت آبـی ماشـین ۵ ریخته‌گـری؛ پـروژه توسـعه انبـار تختال ناحیه پیشـگرم نورد گـرم- پلان B؛ پـروژهDCS کوره‌های پیشـگرم ۳ و ۴؛ بهینه‌سـازی سیسـتم کنتـرل و مانیتورینـگ واحـد تولیـد هیـدروژن ۱ و ۲ نـورد سـرد؛ احـداث ایسـتگاه تقلیـل فشـار گاز طـرح شـهید خـرازی؛ توسـعه ظرفیـت تصفیه‌خانه پساب‌های بهداشتی؛ احداث خط خروجی گاز ۳۰ اینچ؛ احداث ۶ دستگاه نیروگاه گازی CHP در فولادسازی و نورد پیوسته سبا؛ احداث دو دستگاه غبارگیر در سرند محصول ۰۶؛ طراحی، ساخت و نصب یک دسـتگاه غبارگیر خشـک از تاور بافربین انتقال گندله بـه ناحیه تولیـد آهـن‌اسـفنجی شـهید خـرازی؛  در شـرکت فولاد مبارکه است.  فولاد مبارکه  در سـال‌‌جاری مصمم به تکمیـل پروژه‌ها براسـاس آخریـن برنامـه زمان‌بندی و بودجه از پیـش تعیین شـده است. از جملـه پروژه‌هایی که در سـال جدیـد در داخـل فنـس بـه بهره‌بـرداری خواهنـد رسـید، می‌تـوان به افزایـش ظرفیـت ذخیره‌سـازی آهـک؛ توسـعه پـارک انباشـت و برداشـت واحد آهن‌سـازی؛ افزایش ظرفیت درایرهای گاز سیل؛ توسـعه انبـار تختـال واحـد ۲۸ پلان A۲؛ احـداث مخـزن ۵۰هـزار مترمکعبـی و خـط اتصـال، تکمیـل و اجـرای تاسیسـات فاضلاب مبارکـه و لنجان؛ طـرح تصفیه  تکمیلی پسـاب شـهری؛ تکمیل و اجرای تاسیسـات فاضلاب دیزیچـه و زیباشـهر؛ عملیـات اجرای انتقـال پسـاب از تصفیه‌خانه‌های زرین  شـهر و ورنام خواسـت؛ اجـرای اسـمز معکـوس ثانویـه  فـولاد  مبارکـه؛ توسعه پسـت M۲؛ استخر سوم ذخیره پساب، جرثقیل‌های اسلب، بازیافت حرارت از نیروگاه گازی با افزودن ریکاوری بویلـر (HRSG)؛ پروژه MIS۲ مربوط به پسـت ۴۰۰؛ تکمیل پروژه  توسعه زیر سـقف سبا، اجرای اسـمز معکـوس ثانویه سـبا اشاره کرد. همچنین پروژه‌های فرآوری سنگان و فولادسـازی و ریخته‌گری مداوم سفیددشت تا اواخر سـال جـاری به پایان خواهند رسید.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند