محمدحسن زدا، سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی، در این باره می‌گوید: افرادی که در یک دوره زمانی اشتغال نداشته‌اند و میان سوابق بیمه‌ای آنها خلا ایجاد شده است، برای این افراد سابقه محسوب نمی‌شود؛ فقط برای کسانی که کار کرده باشند و کارفرما حق بیمه پرداخت نکرده باشد، در صورت پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما برای ایام مورد‌نظر سابقه ایجاد می‌شود. او ادامه داد: البته یک استثنا هم وجود دارد و آن هم این است که افرادی که به ۶۰ سال رسیده باشند و سابقه بیمه قبلی داشته باشند و بخواهند بازنشسته شوند، می‌توانند تا مرز ۱۰ سال با پرداخت حق بیمه از سوی بیمه‌شده با ۱۰ روز حقوق بازنشسته شوند.

در قانون تامین اجتماعی برای مدت‌زمان پرداخت بیمه یک حداقل و حداکثر مشخص شده است. حداقل زمان پرداخت بیمه ده سال و حداکثر مدت زمان آن ۳۰ سال است. از این رو شخصی که به مدت سی سال ماهیانه مبلغی را به بیمه داده باشد، می‌تواند بعد از پایان سی سال هر ماه بازنشستگی خود را دریافت کند. از سوی دیگر بر اساس قانون تامین اجتماعی، به افرادی که کمتر از ۱۰ سال حق بیمه پرداخته‌اند هیچ حقوق بازنشستگی تعلق نمی‌گیرد. یعنی اگر این فرد به ۶۰ سال برسد ولی هنوز ده سال حق بیمه پرداخت نکرده باشد، نمی‌تواند بازنشسته شود. به طور مثال آقای ب ۶۰ سال دارد ولی فقط ۷ سال حق بیمه پرداخت کرده است، در این صورت به دلیل اینکه کمتر از میزان حداقلی حق بیمه‌داده به او حقوق بازنشستگی تعلق نمی‌گیرد، مگر اینکه مقدار باقی‌مانده را با پرداخت حق بیمه از سوی بیمه‌شده خریداری کنند.