به گزارش صداوسیما، محمد مسیحی می‌گوید: رویکرد همه نظام‌های مالیاتی به سمت بهبود تمکین داوطلبانه به عنوان شاخص کارآمدی است. رسیدن به این نقطه با چالش‌هایی روبرو و نیازمند به‌کارگیری تدابیر است. از جمله این موارد تقویت خوداظهاری در نظام مالیاتی است. معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در خصوص ابزارهای صحت‌سنجی مالیاتی گفت ما بر مبنای داده‌هایی که دریافت می‌کنیم و شاخص‌های ریسکی که تعریف می‌کنیم، صحت اظهارنامه‌های مالیاتی را می‌سنجیم و از این طریق مودیان پرریسک خود را شناسایی می‌کنیم. مسیحی افزود: فرار مالیاتی هم در کشورهای در حال توسعه و هم کشورهای توسعه‌یافته دیده می‌شود، اما در کشور ما به دلیل وابستگی اقتصاد کشور به نفت، فرار مالیاتی از هنجار متوسط جهانی بالاتر است.

4 نفر این پست را پسندیده اند