محمد مسیحی تصریح کرد: در این راستا و به ‌موجب بند «۳» مصوبات هفتمین جلسه کمیته موضوع ماده «۲» مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که مقرر می ‌دارد «صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ که نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی خود تا ۳۰/ ۰۸/ ۱۳۹۹ اقدام کرده‌اند، به نسبت تعهدات ارزی ایفاشده تا پایان دوره مزبور، مشمول نرخ صفر مالیات و استرداد مالیات ارزش ‌افزوده خواهند بود» میزان برگشت ارز صادرکنندگان بابت صادرات در سال ۱۳۹۷ در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مودیان مالیاتی به‌‌روزرسانی شده است.  وی در ادامه خاطرنشان کرد: از آنجا که بعضا این امر موجب افزایش مبلغ مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده قابل استرداد شده است، در مواردی که تغییرات مذکور پس از قطعیت مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده پرونده‌های دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۷ انجام شده، اعتراض مودیان در مراجع دادرسی مالیاتی ذی‌صلاح قابل طرح است. معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: صادرکنندگانی که نسبت به تعهدات ارزی خود برای سال ۱۳۹۸ تا پایان مردادماه ۱۴۰۰ اقدام کرده‌اند و برای سال ۱۳۹۹ تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ اقدام کنند، از مزایای دستورالعمل فوق برخوردار می‌شوند.  مسیحی همچنین از ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور خواسته است برای جلوگیری از تجمع پرونده‌های مالیات ارزش ‌افزوده دوره‌های مالیاتی سنوات مزبور در مراحل دادرسی، ماموران مالیاتی در اجرای بند «۷» دستورالعمل شماره ۵۰۳/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۰۹/ ۰۲/ ۱۳۹۹ اقدام مقتضی به عمل آورند.