۱- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم، در سال ۱۴۰۰ سالانه مبلغ ۴۸ میلیون تومان (۴۸۰ میلیون ریال) تعیین می‌شود. ۲- نرخ مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا(به استثنای قضات و مشمولان تبصره‌های (۱) و (۲) ماده ۸۷ (باتوجه به اینکه ماده ۸۷ فاقد تبصره‌های ۱ و ۲ است به‌نظر می‌رسد مراد قانون‌گذار ماده ۸۶ بوده است) قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه به شرح ذیل است:

- نسبت به مازاد ۴۸ میلیون تومان (۴۸۰ میلیون ریال) تا ۹۶ میلیون تومان (۹۶۰ میلیون ریال)؛ ۱۰ درصد.

- نسبت به مازاد ۹۶ میلیون تومان (۹۶۰ میلیون ریال) تا ۱۴۴ میلیون تومان (یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال)؛ ۱۵ درصد.

- نسبت به مازاد ۱۴۴ میلیون تومان (یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال) تا ۲۱۶ میلیون تومان (۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال)؛ ۲۰ درصد.

- نسبت به مازاد ۲۱۶ میلیون تومان (۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال) تا ۲۸۸ میلیون تومان (۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال)؛ ۲۵ درصد.

- نسبت به مازاد ۲۸۸ میلیون تومان (۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال) تا ۳۸۴ میلیون تومان (سه میلیارد و ۸۴۰ میلیون ریال)؛ ۳۰ درصد.

- نسبت به مازاد ۳۸۴ میلیون تومان (سه میلیارد و ۸۴۰ میلیون ریال)؛ ۳۵ درصد. ۳- حقوق اعضای رسمی هیات علمی دانشگاه‌ها با رعایت ماده ۵ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم، در سال ۱۴۰۰ مشمول مالیات به نرخ ۱۰ درصد خواهد بود. ۴- براساس ماده ۵ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، از درآمد مشمول مالیات اعضای هیات علمی موضوع این قانون حداکثر ۱۰ درصد به‌عنوان مالیات کسر خواهد شد. با توجه به اینکه در جزء (۴) بند (الف) تبصره ۱۲ مذکور عبارت «کارانه» خارج از موارد استثنا شده مربوط به حقوق اعضای هیات علمی به کار رفته است، بنابراین کارانه دریافتی توسط اعضای هیات علمی (با رعایت بخشنامه ۵۱۸/ ۹۸/ ۲۰۰ مورخ۲۱/ ۱۱/ ۱۳۹۸) مشمول نرخ ۱۰ درصد نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می‌دهد به نرخ بعدی مشمول مالیات خواهد بود.

به‌عنوان مثال: چنانچه حقوق و مزایای فوق‌العاده اعضای رسمی هیات علمی مبلغ ۱۴۴ میلیون تومان(یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال) باشد، کارانه دریافتی به نرخ‌های مربوط به درآمد مازاد بر مبلغ یاد شده (حسب مورد ۲۰ درصد، ۲۵درصد و...) مشمول مالیات خواهد بود. ۵- با توجه به استثنای احکام تبصره‌های (۱) و (۲) ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم از مقررات جزء (۴) بند (الف) تبصره ۱۲ یاد شده، تمامی احکام تبصره‌های (۱) و (۲) ماده واحده قانون اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب۲۷/ ۰۴/ ۱۳۹۶(اعم از نرخ و...) مطابق مقررات، در سال ۱۴۰۰ کماکان لازم‌الاجرا است.

۶- باتوجه به اینکه درآمد حقوق قضات از نرخ‌های مقرر در جزء (۴) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مستثنی شده است، درآمد حقوق قضات در سال یادشده مشمول مقررات ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم بوده و پس از اعمال معافیت مالیاتی سال ۱۴۰۰ تا ۷ برابر آن معادل ۳۳۶ میلیون تومان (۳ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال) مشمول مالیات به نرخ ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن مشمول مالیات به نرخ ۲۰ درصد خواهد بود.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند