«خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده (شامل تهیه و آماده کردن غذا، تمیز کردن خانه، خرید کردن برای اعضای خانوار، نگهداری از گل و گیاه و حیوان خانگی و...)» با ٢ساعت و ٥١ دقیقه، «معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی(صحبت‌ کردن، شرکت در رویدادهای اجتماعی/  فرهنگی جامعه، نقش داشتن در مسوولیت‌های مربوط به شهروندی، آداب و رسوم دینی، سفر تفریحی- زیارتی و...)» با یک ساعت و ٣٦ دقیقه بوده است. همچنین کمترین زمان صرف شده در شبانه‌روز مربوط به «کار داوطلبانه بدون مزد، کارآموزی و سایر کارهای بدون مزد » با ٢ دقیقه است. در بین مردان، بعد از فعالیت «رسیدگی و خود مراقبتی»، متوسط بیشترین زمان صرف شده در شبانه‌روز به ترتیب مربوط به گروه فعالیت، «اشتغال و فعالیت‌های مرتبط برای مزد» با ٤ساعت و ٥٩ دقیقه، «فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهی، تمرین‌های ورزشی» با ٤ ساعت و ٣٥ دقیقه و «معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب ‌ورسوم دینی» با یک ساعت و ٢٧ دقیقه بوده است.

در بین زنان، متوسط بیشترین زمان صرف شده بعد از رسیدگی و خودمراقبتی، به ترتیب مربوط به گروه فعالیت، «خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده» با ٤ ساعت و ٤٦ دقیقه و «فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهی، تمرین‌های ورزشی» با ٤ساعت و ٣ دقیقه در رتبه بعدی قرار دارد.

مقایسه الگوی گذران وقت بین مردان و زنان گویای این مطلب است که زنان نسبت به مردان در یک شبانه‌روز ٣ ساعت و ٥٣ دقیقه وقت بیشتری به خدمات خانگی بدون مزد و بیش از ٤ ساعت زمان کمتری به اشتغال و فعالیت‌های مرتبط برای مزد اختصاص می‌دهند.

بررسی الگوی گذران وقت در چهار فصل (پاییز و زمستان ٩٨ و بهار و تابستان ٩٩) نشان می‌دهد بیشترین زمان صرف شده برای گروه‌های فعالیت گذران وقت در گروه «اشتغال و فعالیت‌های مرتبط برای مزد» مربوط به فصل تابستان با ٢ ساعت و ٥٦ دقیقه، در گروه «خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده»مربوط به فصل زمستان با ٣ ساعت و ٣ دقیقه، در گروه‌های «خدمات مراقبتی بدون مزد برای خانوار و خانواده» با ٣٣ دقیقه، «یادگیری» با ٤٣دقیقه و « معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب ‌ورسوم دینی» با یک ساعت و ٤٦ دقیقه مربوط به فصل پاییز درگروه «فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهی، تمرین‌های ورزشی» مربوط به فصل زمستان با ٤ ساعت و ٢٩ دقیقه و در گروه « رسیدگی و خودمراقبتی» با ١١ساعت و ٤٢ دقیقه مربوط به فصل تابستان بوده است. در دو گروه فعالیت «تولید کالا برای استفاده نهایی خود» و «کارداوطلبانه بدون مزد، کار آموزی و سایر کارهای بدون مزد» تفاوت چشمگیری بین فصول دیده نمی‌شود. این نشریه در بخش تازه‌های نشر درگاه ملی آمار قابل مشاهده است. مرکز آمار ایران به‌عنوان متولی آمار کشور و بنا به وظیفه قانونی خود تهیه و طراحی طرح گذران وقت را در سه دوره زمانی ٨٨-١٣٧٨، ٩٤-١٣٩٣ و ٩٩-١٣٩٨ باهدف دستیابی به شیوه گذران وقت افراد جامعه، شناخت نوع و مدت زمان فعالیت‌های انجام شده توسط آنها، در مناطق شهری کشور به اجرا درآورد. زمان آمارگیری این طرح ماه‌های آذر و اسفند سال ١٣٩٨ و خرداد و شهریور سال ١٣٩٩ است.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند